Author: ผู้ดูแลระบบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏ,ำปาง 119 ม.9 ตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52100

มร.ลป ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือน

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับโอน ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ตำแหน่งอาจารย์     สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่  ๖/๒๕๕๒            ตามที่   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  ได้ประกาศรับโอนให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  ตำแหน่งอาจารย์  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  จำนวน   ๑   อัตรา  นั้นบัดนี้  การดำเนินการรับสมัครเพื่อรับโอนให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเสร็จสิ้นลงแล้ว …

มร.ลป.ร่วมใจออกกำลังกาย เทิดไท้องค์ราชันย์

         กองพัฒนานักศึกษา (กพน.) มหาวิทยาลัยราชภัฏ  จัดการแข่งขันเต้นแอโรบิคมาราธอน         ครั้งที่ ๒   “ ราชภัฏลำปางร่วมใจออกกำลังกายเทิดไท้  องค์ราชันย์ ๕  ธันวามหาราช ”  นัดรวมพลคนรักสุขภาพร่วมออกกำลังกายแสดงพลังรัก สามัคคีเพื่อในหลวงวันนี้เวลา ๑๗.๐๐ น.          ผศ.เล็ก  แสงมีอานุภาพ  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง …

มร.ลป แจ้งกำหนดการพิธีสโมสรสันนิบาตจังหวัดลำปาง ครั้งที่ ๔/๒๕๕๒

พิธีสโมสรสันนิบาต     จังหวัดลำปาง   ครั้งที่ ๔/๒๕๕๒   ของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ร่วมกับจังหวัดลำปางวันที่  ๖ ธันวาคม  ๒๕๕๒  ณ  ลานอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กำหนดการพิธีสโมสรสันนิบาต คลิกที่นี่

สำนักวิจัยฯ ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓

             ด้วยด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้มอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนาประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบ ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแบบข้อเสนอโครงการวิจัยได้ที่ www.lpru.ac.th หรือ  http://www.rsc.lpru.ac.th/  หัวข้อคู่มือขอทุนวิจัยงบแผ่นดินและสามารถส่งข้อเสนอโครงการ ให้สถาบันวิจัยและพัฒนา                 เพื่อให้โอกาสผู้ยื่นข้อเสนอขอรับทุนอุดหนุนได้มีเวลาตรวจสอบความเรียบร้อยและถูกต้อง สถาบันวิจัยวิจัยและพัฒนา จึงได้เลื่อนระยะเวลาการส่งข้อเสนอโครงการออกไป เป็นวันที่ 23 ธันวาคม 2552 จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดหน่วยงานของท่านทราบและดำเนินการในการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย  ให้สถาบันวิจัยและพัฒนา  ภายในวันที่…

มร.ลป รับโอนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ ๖/๒๕๕๒

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง  รับโอนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา             สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง            ครั้งที่  ๖/๒๕๕๒ ————————————                ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง    มีความประสงค์จะดำเนินการรับโอนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาตำแหน่งอาจารย์สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ ลำปาง   จำนวน  ๑  อัตรา  โดยมีรายละเอียดดังนี้  รายละเอียดการรับสมัคร คลิกที่นี่ ใบสมัครการรับโอน…

มร.ลป ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษา ประเภทรับตรงและนักศึกษาทุนวิทย์ ประจำปี 2553

ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาโครงการทุนวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  คลิกที่นี่ ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน ประเภทรับตรง ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย ระดับปริญญาตรี 4 ปี และ 5 ปี คลิกที่นี่ ผลการคัดเลือกนักเรียน ประเภทรับตรง ระดับมธัยมศึกษาตอนปลาย ระดับปริญญาตรี 4 ปี และ…

กิจการเจ้าหน้าที่ฯมร.ลป แจ้งการสมัครเป็นสมาชิกสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ มหาวิทยาลัย

    ด้วยคณะกรรมการสวัสดิการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง ได้ออกประกาศ เรื่อง สวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์ ฯ   เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางที่สนใจจะสมัครเข้าเป็นสมาชิก สามารถดาวโหลดใบสมัครได้ที่ www.lpru.ac.th  สอบถามรายละเอียดได้ที่งานการเจ้าหน้าที่และสวัสดิการ เบอร์โทรศัพท์ภายใน ๓๘๒๓  ติดต่อคุณลัดดา  กาจารี  มือถือ ๐๘๑๔๙๖๘๒๙๖       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร ในสังกัดของท่านทราบต่อไป รายละเอียดการสมัคร คลิกที่นี่…

ม.ราชภัฏลำปาง บันทึกเทปโทรทัศน์ถวายอาศิรวาท 5 ธันวามหาราช ณ NBT เชียงใหม่

ผู้แทนผู้บริหาร นักศึกษา  จาก ม.ราชภัฏลำปาง ไปร่วมบันทึกภาพถวายอาศิรวาทถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนม์พรรษา  5 ธันวามหาราช ปี 52  ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ช่อง 11 เชียงใหม่  โดยการนำของ ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา…

มร.ลป แจ้งกำหนดการ จัดพิธีเฉลิมพระเกียติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

จัดพิธีเฉลิมพระเกียติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 82 พรรษามหาภูมิพล วันพุทธที่ 2 ธันวาคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ————————– กำหนดการ จัดพิธีเฉลิมพระเกียติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 82 พรรษามหาภูมิพล วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2552 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง…

มร.ลป ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกทุนวิทย์-และวัดแววความเป็นครู

                                มร.ลป ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกทุนวิทย์-และวัดแววความเป็นครู    ซึ่งรายละเอียดของประกาศ  จะแจ้งให้ทราบในการสอบ วันเวลาในการสอบ และผังที่นั่งสอบ                  รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกทุนวิทยาศาสตร์-และสังคมศาสตร์                  คลิกที่นี่                 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบวัดแววความเป็นครู                  คลิกที่นี่                  หมายเหตุ    ไฟล์ที่เปิดจะเป็นไฟล์.PDF ท่านสามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้ http://get.adobe.com/reader/?promoid=BUIGO