Month: เมษายน 2021

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ 7 อัตรา

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ 7 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ 1 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ 1 อัตรา

งานทะเบียนและประมวลผล ให้ผู้สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2563 ขอรับหลักฐานทางการศึกษา ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

งานทะเบียนและประมวลผล ให้ผู้สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2563 ขอรับหลักฐานทางการศึกษา ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป