ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเสียงสำหรับโต๊ะประชุม ๒๐ ที่นั่ง (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องเสียงสำหรับโต๊ะประชุม ๒๐ ที่นั่ง (e-bidding)

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้รางเลื่อนเก็บเอกสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อตู้รางเลื่อนเก็บเอกสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Read more

(ร่าง)ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารศิลปะ(e-bidding)

(ร่าง)ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารศิลปะ(e-bidding)

Read more

(ร่าง)ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

(ร่าง)ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Read more

ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนแบบดิจิทัล (Digital)

ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนแบบดิจิทัล (Digital)

Read more

ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนความมั่นคงปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่าย(e-bidding)

ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนความมั่นคงปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่าย(e-bidding)

Read more

(ร่าง)ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนดนตรี(e-bidding)

(ร่าง)ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนดนตรี(e-bidding)

Read more

(ร่าง)ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนแบบดิจิทัล (Digital) ของมหาวิทยาลัยฯ

(ร่าง)ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนแบบดิจิทัล (Digital) ของมหาวิทยาลัยฯ

Read more

(ร่าง)ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนความมั่นคงปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยฯ

(ร่าง)ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนความมั่นคงปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Read more

ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เพื่อตรวจสอบและควบคุมศูนย์ข้อมูลกลางระบบเครือข่ายหลัก(e-bidding)

ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เพื่อตรวจสอบและควบคุมศูนย์ข้อมูลกลางระบบเครือข่ายหลัก(e-bidding)

Read more

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Read more

(ร่าง)ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เพื่อตรวจสอบและควบคุมศูนย์ข้อมูลกลางระบบเครือข่ายหลัก

(ร่าง)ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เพื่อตรวจสอบและควบคุมศูนย์ข้อมูลกลางระบบเครือข่ายหลัก

Read more

ประกวดราคาซื้อเครื่องเสียงสำหรับโต๊ะประชุม ๒๐ ที่นั่ง (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อเครื่องเสียงสำหรับโต๊ะประชุม ๒๐ ที่นั่ง (e-bidding)

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้แถวนั่งพักคอย(e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้แถวนั่งพักคอย(e-bidding)

Read more

(ร่าง)ประกวดราคาซื้อเครื่องเสียงสำหรับโต๊ะประชุม ๒๐ ที่นั่ง (e-bidding)

(ร่าง)ประกวดราคาซื้อเครื่องเสียงสำหรับโต๊ะประชุม ๒๐ ที่นั่ง (e-bidding)

Read more

ประกวดราคาซื้อตู้รางเลื่อนเก็บเอกสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อตู้รางเลื่อนเก็บเอกสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงกลุ่มอาคารคณะวิทยาศาสตร์(E-Bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงกลุ่มอาคารคณะวิทยาศาสตร์(E-Bidding)

Read more

(ร่าง)ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงกลุ่มอาคารคณะวิทยาศาสตร์(E-Bidding)

(ร่าง)ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงกลุ่มอาคารคณะวิทยาศาสตร์(E-Bidding)

Read more

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงกลุ่มอาคารคณะวิทยาศาสตร์

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงกลุ่มอาคารคณะวิทยาศาสตร์

Read more

(ร่าง)ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงกลุ่มอาคารคณะวิทยาศาสตร์(e-bidding)

(ร่าง)ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงกลุ่มอาคารคณะวิทยาศาสตร์(e-bidding)

Read more

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง(e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง(e-bidding)

Read more

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐ โดยวิธีคัดเลือก

Read more

ประกวดราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้แถวนั่งพักคอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้แถวนั่งพักคอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)          มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้แถวนั่งพักคอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๖๐๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนแปดพันบาทถ้วน) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙๘,๔๐๐.๐๐

Read more

(ร่าง)ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

(ร่าง)ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Read more

ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู (e-bidding)

Read more

(ร่าง)ประกวดราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้แถวนั่งพักคอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(ร่าง)ประกวดราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้แถวนั่งพักคอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างจ้างถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างจ้างถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐

Read more

ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู (e-bidding)

Read more

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Read more

ประกวดราคาจ้างถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐

ประกวดราคาจ้างถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่างานเช่าบริการวงจรเช่าอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่างานเช่าบริการวงจรเช่าอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์การเรียนการสอนออนไลน์ พร้อมติดตั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์การเรียนการสอนออนไลน์ พร้อมติดตั้ง

Read more

ประกวดราคาเช่างานเช่าบริการวงจรเช่าอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัย ฯ

ประกวดราคาเช่างานเช่าบริการวงจรเช่าอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัย ฯ

Read more

ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์การเรียนการสอนออนไลน์ พร้อมติดตั้ง (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์การเรียนการสอนออนไลน์ พร้อมติดตั้ง (e-bidding)

Read more

ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องสัมมนาเชิงปฏิบัติการ(e-bidding)

ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องสัมมนาเชิงปฏิบัติการ(e-bidding)

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ อาคารสำนักงานอธิการบดี

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และติดตั้งอุปกรณ์ประกอบ อาคารสำนักงานอธิการบดี

Read more

(ร่าง)ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(ร่าง)ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Read more

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และติดตั้งอุปกรณ์ประกอบอาคารสำนักงานอธิการบดี

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และติดตั้งอุปกรณ์ประกอบอาคารสำนักงานอธิการบดี

Read more

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา คัดเลือกการเช่าหรือขายชุดครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจำตำแหน่งของม.ราชภัฏลำปาง

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา คัดเลือกการเช่าหรือขายชุดครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจำตำแหน่งของม.ราชภัฏลำปาง

Read more

ประกาศคัดเลือกการจัดเช่าหรือขายชุดครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจำตำแหน่งของม.ราชภัฏลำปาง ครั้งที่ 3

ประกาศคัดเลือกการจัดเช่าหรือขายชุดครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจำตำแหน่งของม.ราชภัฏลำปาง ครั้งที่ 3

Read more

ประกาศยกเลิกคัดเลือกการจัดเช่าหรือขายชุดครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะฯ ครั้งที่ 2

ประกาศยกเลิกคัดเลือกการจัดเช่าหรือขายชุดครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะฯ ครั้งที่ 2

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำชุดปฏิบัตการสำหรับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 160 ชุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำชุดปฏิบัตการสำหรับผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน 160 ชุด

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง Smart Farm LPRU ศูนย์เรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง Smart Farm LPRU ศูนย์เรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อห้องปฏิบัติการทดลองสอนของสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อห้องปฏิบัติการทดลองสอนของสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

Read more

ประกาศคัดเลือกการจัดเช่าหรือขายชุดครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประกาศคัดเลือกการจัดเช่าหรือขายชุดครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Read more

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดทำชุดปฏิบัติการสำหรับผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน ๑๖๐ ชุด

ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดทำชุดปฏิบัติการสำหรับผู้เข้าร่วมฝึกอบรม จำนวน ๑๖๐ ชุด

Read more

ประกวดราคาซื้อห้องปฏิบัติการทดลองสอนของสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

ประกวดราคาซื้อห้องปฏิบัติการทดลองสอนของสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการถ่ายภาพนิ่ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการถ่ายภาพนิ่ง

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการออกแบบข้อมูลกราฟิกและมัลติมีเดีย

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการออกแบบข้อมูลกราฟิกและมัลติมีเดีย

Read more

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล การขายทอดตลาดพร้อมรื้อถอนบ้านพักอาจารย์และบ้านพักภารโรง จำนวน 7 รายการ

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูล การขายทอดตลาดพร้อมรื้อถอนบ้านพักอาจารย์และบ้านพักภารโรง จำนวน 7 รายการ

Read more

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง Smart Farm LPRU ศูนย์เรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง Smart Farm LPRU ศูนย์เรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ

Read more

(ร่าง)ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

(ร่าง)ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

Read more

ยกเลิกประกาศ คัดเลือกการจัดเช่าหรือขายชุดครุยวิทยะฐานนะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ยกเลิกประกาศ คัดเลือกการจัดเช่าหรือขายชุดครุยวิทยะฐานนะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Read more

ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการออกแบบข้อมูลกราฟิกและมัลติมีเดีย

ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการออกแบบข้อมูลกราฟิกและมัลติมีเดีย

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดซื้อชุดฝึกการเรียนรู้ Internet of thing

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดซื้อชุดฝึกการเรียนรู้ Internet of thing

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ

Read more

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และติดตั้งอุปกรณ์ประกอบอาคารสำนักงานอธิการบดี

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และติดตั้งอุปกรณ์ประกอบอาคารสำนักงานอธิการบดี

Read more

(ร่าง)ประกวดราคาจ้าก่อสร้าง Smart Farm LPRU ศูนย์เรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ

(ร่าง)ประกวดราคาจ้าก่อสร้าง Smart Farm LPRU ศูนย์เรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ

Read more

ประกาศขายทอดตลาดพร้อมรื้อถอนบ้านพักอาจารย์และบ้านพักภารโรง

ประกาศขายทอดตลาดพร้อมรื้อถอนบ้านพักอาจารย์และบ้านพักภารโรง

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษาและการบริการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษาและการบริการ

Read more

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการถ่ายภาพนิ่ง (e-bidding)

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการถ่ายภาพนิ่ง (e-bidding)

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Read more

(ร่าง) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการถ่ายภาพนิ่ง

(ร่าง) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการถ่ายภาพนิ่ง

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงสนามกีฬา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงสนามกีฬา

Read more

ประกาศ คัดเลือกการจัดเช่าหรือขายชุดครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประกาศ คัดเลือกการจัดเช่าหรือขายชุดครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Read more

ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา รับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา รับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Read more

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และติดตั้งอุปกรณ์ประกอบอาคารสำนักงานอธิการบดี

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และติดตั้งอุปกรณ์ประกอบอาคารสำนักงานอธิการบดี

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ ชุดโต๊ะสนามขาไขว้และเก้าอี้ชุดรับแขก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโต๊ะอเนกประสงค์ ชุดโต๊ะสนามขาไขว้และเก้าอี้ชุดรับแขก

Read more

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง Smart Fam LPRU ศูนย์เรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง Smart Fam LPRU ศูนย์เรียนรู้เกษตรอัจฉริยะ

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โปรเจคเตอร์ประจำห้องเรียน พร้อมติดตั้ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โปรเจคเตอร์ประจำห้องเรียน พร้อมติดตั้ง

Read more

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รถ 6 ล้อ

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รถ 6 ล้อ

Read more

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสนับสนุนการสืบค้นและพัฒนาการเรียนการสอนส่งเสริมทักษาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษา

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อสนับสนุนการสืบค้นและพัฒนาการเรียนการสอนส่งเสริมทักษาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่นักศึกษา

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อติดตั้งระบบลิฟต์โดยสารอาคารหอพักนักศึกษาครุศาสตร์(ชาย)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อติดตั้งระบบลิฟต์โดยสารอาคารหอพักนักศึกษาครุศาสตร์(ชาย)

Read more

(ร่าง)ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และติดตั้งอุปกรณ์ประกอบอาคารสำนักงานอธิการบดี

(ร่าง)ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์และติดตั้งอุปกรณ์ประกอบอาคารสำนักงานอธิการบดี

Read more

ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ

ประกวดราคาซื้อเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Read more

ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษาและการบริการ(e-bidding)

ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษาและการบริการ(e-bidding)

Read more

ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Read more

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องกัดอัตโนมัติ (Milling CNC)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องกัดอัตโนมัติ (Milling CNC)

Read more

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

Read more

(ร่าง) ประกวดราคาซื้อชุดฝึกการเรียนรู้ Internet of thing

(ร่าง) ประกวดราคาซื้อชุดฝึกการเรียนรู้ Internet of thing

Read more

(ร่าง)ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษาและการบริการ

(ร่าง)ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ด้านการศึกษาและการบริการ

Read more

ประกวดราคาซื้อชุดโต๊ะอเนกประสงค์ ชุดโต๊ะสนามขาไขว้ และเก้าอี้ชุดรับแขก

ประกวดราคาซื้อชุดโต๊ะอเนกประสงค์ ชุดโต๊ะสนามขาไขว้ และเก้าอี้ชุดรับแขก

Read more

(ร่าง) ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

(ร่าง) ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Read more

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โปรเจคเตอร์ประจำห้องเรียน พร้อมติดตั้ง

ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โปรเจคเตอร์ประจำห้องเรียน พร้อมติดตั้ง

Read more

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการออกแบบข้อมูลกราฟฟิกและมัลติมีเดีย

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อชุดฝึกปฏิบัติการออกแบบข้อมูลกราฟฟิกและมัลติมีเดีย

Read more

ประกวดราคาซื้อชุดโต๊ะอเนกประสงค์ ชุดโต๊ะสนามขาไขว้ และเก้าอี้ชุดรับแขก

ประกวดราคาซื้อชุดโต๊ะอเนกประสงค์ ชุดโต๊ะสนามขาไขว้ และเก้าอี้ชุดรับแขก

Read more