Category: ข่าว63

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่2/2563(เพิ่มเติม)

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่2/2563(เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

ประกาศรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563(เพิ่มเติม) สาขาวิชาเคมีประยุกต์

ประกาศรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2563(เพิ่มเติม) สาขาวิชาเคมีประยุกต์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียน 2/2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียน 2/2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คว้าอันดับที่ 12 ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ 2563

       มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ 2563 ประเภทสถาบันอุดมศึกษาผลปรากฎว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ผลคะแนน 92.39 เป็นอันดับที่ 12 จาก 83 สถาบันทั่วประเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกาศรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่2/2563 ป.โทและป.เอก

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประกาศรับสมัครนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่2/2563 ป.โทและป.เอก

ชมรม TO BE NUMBER ONE มร.ลป. คว้ารางวัลประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เพื่อรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง ปีที่ 1

ชมรม TO BE NUMBER ONE มร.ลป. คว้ารางวัลประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เพื่อรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง ปีที่ 1