เดือนมกราคม61

วิเทศสัมพันธ์ มร.ลป.จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและมอบทุนสนับสนุนให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ SEA Teacher

วิเทศสัมพันธ์ มร.ลป.จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและมอบทุนสนับสนุนให้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ SEA Teacher

เดือนมกราคม61

กองพัฒนานักศึกษา มร.ลป. ประกาศ เรื่อง การขอรับการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติที่มีผลการเรียนดีเด่น และผลงานดีเด่น ประจำภาคเรียนที่ 1/60

กองพัฒนานักศึกษา มร.ลป. ประกาศ เรื่อง การขอรับการยกเว้นค่าบำรุงการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคปกติที่มีผลการเรียนดีเด่น และผลงานดีเด่น ประจำภาคเรียนที่ 1/60

เดือนมกราคม61

กองพัฒนานักศึกษาประกาศ เรื่อง การขอรับทุนการศึกษา “ทุนคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีการศึกษา 2560”

กองพัฒนานักศึกษาประกาศ เรื่อง การขอรับทุนการศึกษา “ทุนคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ปีการศึกษา 2560”

เดือนมกราคม61

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มร.ลป. จัดอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบ TOEIC สำหรับบุคลากร นักศึกษา มร.ลป.

โครงการจัดตั้งสถาบันภาษา มร.ลป. จัดอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมสอบ TOEIC สำหรับบุคลากร นักศึกษา มร.ลป.

เดือนมกราคม61

งานสิทธิประโยชน์ มร.ลป.แจ้งการสั่งจองเสื้อกิจกรรมและเครื่องหมาย รอบที่ 1 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

งานสิทธิประโยชน์ มร.ลป.แจ้งการสั่งจองเสื้อกิจกรรมและเครื่องหมาย รอบที่ 1 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

เดือนมกราคม61

งานทะเบียนและประมวลผล ประกาศให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2560 ให้มารับหลักฐานทางการศึกษา

งานทะเบียนและประมวลผล ประกาศให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2560 ให้มารับหลักฐานทางการศึกษา

เดือนมกราคม61

ศูนย์อบรมและการศึกษาต่อเนื่อง จัดโครงการอบรมประจำเดือน ก.พ. – มี.ค. 2561 จำนวน 3 หลักสูตรที่น่าสนใจ

ศูนย์อบรมและการศึกษาต่อเนื่อง จัดโครงการอบรมประจำเดือน ก.พ. – มี.ค. 2561 จำนวน 3 หลักสูตรที่น่าสนใจ