ม.ราชภัฏลำปาง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการสำรวจโดยการหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS (e-bidding)

ประกวดราคาเดือนพฤศจิกายน61


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการสำรวจโดยการหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

       มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการสำรวจโดยการหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 930,000.00 บาท (เก้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๙๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

๑. เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS ชนิดหลายความถี่สำหรับสถานีอ้างอิง (Base Station) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด
๒. เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS ชนิดหลายความถี่สำหรับสถานีเคลื่อนที่ (Rover Station) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๒ ชุด
๓. เครื่องควบคุมเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม GNSS จำนวน ๒ เครื่อง
๔. โปรแกรมประมวลผลข้อมูลสัญญาณดาวเทียม GNSS จำนวน ๑ ชุด
๕. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ ชุด
๖. อากาศยานไร้คนขับพร้อม Remote Control (โดรน) จำนวน ๑ ชุด


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

รายละเอียดครุภัณฑ์
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

รายการแสดงงบประมาณ
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...
ม.ราชภัฏลำปาง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการสำรวจโดยการหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS (e-bidding), 10.0 out of 10 based on 1 rating