ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์วงเครื่องเป่าลมไม้ควอเตท (Woodwind Quartet)(e-bidding)

ประกวดราคาเดือนพฤศจิกายน61


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์วงเครื่องเป่าลมไม้ควอเตท (Woodwind Quartet)
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

      มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์วงเครื่องเป่าลมไม้ควอเตท (Woodwind Quartet) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๘๐๙,๐๐๐.๐๐บาท (แปดแสนเก้าพันบาทถ้วน) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 809,000.00 บาท (แปดแสนเก้าพันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

๑. โซปราโนแซกโซโฟน (Soprano Saxophone) จำนวน ๒ เครื่อง
๒. อัลโตแซ็กโซโฟน (Alto Saxophone) จำนวน ๒ เครื่อง
๓. เทนเนอร์แซ็กโซโฟน (Tenor Saxophone) จำนวน ๒ เครื่อง
๔. บาริโทนแซ็กโซโฟน (Baritone Saxophone) จำนวน ๑ เครื่อง


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

รายละเอียดครุภัณฑ์
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

รายการแสดงงบประมาณ
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

แสดงความคิดเห็น

comments

GD Star Rating
loading...
ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์วงเครื่องเป่าลมไม้ควอเตท (Woodwind Quartet)(e-bidding), 10.0 out of 10 based on 1 rating