ม.ราชภัฏลำปาง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษาไทยเพื่อการศึกษาที่มีคุณภาพตามกระบวนทัศน์การจัดการศึกษาใหม่

เสนอราคาเดือนพฤศจิกายน60

เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษาไทยเพื่อการศึกษาที่มีคุณภาพตามกระบวนทัศน์
การจัดการศึกษาใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
       มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการทางภาษาไทยเพื่อการศึกษาที่มีคุณภาพตามกระบวนทัศน์ การจัดการศึกษาใหม่ จำนวน ๑ ชุด
       กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lpru.ac.th, www.gprocurement.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๔-๒๓๗๓๒๑-๒,๐๙๔-๖๑๗๐๗๐๗ ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
คลิกเพื่ออ่าน

รายละเอียดคุณลักษณะ
คลิกเพื่ออ่าน

รายการงบประมาณ
คลิกเพื่ออ่าน

GD Star Rating
loading...