มร.ลป.ขอเชิญร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกลุ่มเครือข่ายโรงแรมระหว่างประเทศ ๑๕ โรงแรม กับมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ

สิงหาคม57

2014-08-25_14-51-33
พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกลุ่มเครือข่ายโรงแรมระหว่างประเทศ ๑๕ โรงแรม
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ
ณ ห้องประชุมโอฬารรัตน์ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ในวันพุธที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗

      บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อแสดงเจตนารมณ์ของความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกลุ่มเครือข่ายโรงแรมระหว่างประเทศ ๑๕ โรงแรม กับมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง โดยตระหนักถึงความสำคัญของความร่วมมือในการผลิตบัณฑิตให้ได้เรียนรักระบวนการปฏิบัติงาน และทักษะด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ รวมถึงการสร้างขอบข่ายการฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษาหมาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านวิชาชีพให้เป็นที่ยอมรับและสามารถแข่งขันได้ในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และสากล

วัตถุประสงค์

๑.  เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีโอกาสเรียนรู้ทักษะและฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกบการโรงแรม

๒.  เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ ระหว่างบุคคลของหน่วยงานทั้งสองฝ่าย

๓.  เพื่อร่วมมือดำเนินการด้านสหกิจศึกษาในการพัฒนาทักษะและประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาหมาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

รายละเอียดเพิ่มเติม
คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

กำหนดการพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
คลิกเพื่อดูรายละเอียด

GD Star Rating
loading...
มร.ลป.ขอเชิญร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกลุ่มเครือข่ายโรงแรมระหว่างประเทศ ๑๕ โรงแรม กับมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ , 5.5 out of 10 based on 2 ratings