วิเทศสัมพันธ์ มร.ลป.แจ้งทุนวิจัยสำหรับระดับหลังปริญญาโทและเอก ณ สาธารณรัฐอินเดีย

สิงหาคม57

       Post-lpru-57-220857
งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้รับการประสานจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ) แจ้งข่าวทุนวิจัยจากคณะกรรมการเงินทุนมหาวิทยาลัย(University Grants Commission) ซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐที่ทำหน้าที่กำกับดูแลจัดสรรงบประมาณให้แก่มหาวิทยาลัยและสถาบันอุดมศึกษาในอินเดีย สำหรับอาจารย์และนักศึกษาต่างชาติเพื่อเข้าศึกษาและทำวิจัยที่สถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐอินเดียในสาขาวิทยาศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แบ่งเป็นประเภท Junior Research Fellowships จำนวน ๒๐ ทุน แก่ผู้สมัครเพศชายอายุไม่ต่ำกว่า ๓๕ ปี และเพศหญิงอายุไม่ต่ำกว่า ๔๐ ปี จบการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปและประเภท Research Associateships จำนวน ๗ ทุนผู้สมัครเพศชายอายุไม่ต่ำกว่า ๔๐ ปี และเพศหญิงอายุไม่ต่ำกว่า ๔๕ ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอและมีผลงานวัยที่ได้รับการตีพิมพ์แล้ว

ผู้รับทุนต้องรับผิดชอบค่าที่พักและค่าใช้จ่ายในการเดินทางระหว่างประเทศเอง โดยผู้จัดสรรทุนอาจพิจารณาสนับสนุนค่าที่พักตามความเหมาะสม นักศึกษาต่างชาติที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาโทและเอก ณ สาธารณรัฐอินเดียและใกล้สำเร็จการศึกษา ประสงค์ทำวิจัยต่อสามารถยื่นความประสงค์รับทุนดังกล่าวผ่านมหาวิทยาลัยที่ประสงค์ไปทำวิจัย

สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติม
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครได้ที่ http://www.ugc.ac.in/page/XII-Plan-Guidelines.aspx
และ ยื่นแบบฟอร์มการสมัครตรงไปที่ University Grants Commission สาธารณรัฐอินเดีย
ภายในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๕๗

GD Star Rating
loading...
วิเทศสัมพันธ์ มร.ลป.แจ้งทุนวิจัยสำหรับระดับหลังปริญญาโทและเอก ณ สาธารณรัฐอินเดีย , 10.0 out of 10 based on 1 rating