Month: มีนาคม 2021

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประกาศประกวดราคาซื้อระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการศึกษา

มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๒,๓๗๔,๐๐๐.๐๐ บาท

ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ 1 อัตรา

ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ 1 อัตรา

มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ 7 อัตรา

ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน ๗ อัตรา

ร่าง ประกาศประกวดราคาซื้อระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการศึกษา

มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการศึกษา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๒,๓๗๔,๐๐๐.๐๐ บาท

(สป.อว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเครือข่าย ส่งข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2564

ส่งข้อเสนอโครงการ Pre-Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทวิชาการ

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ครั้งที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และครั้งที่ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ สังกัดฝ่ายยานพาหนะ งานอาคารสถานที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)ได้จัดตั้งโครงการ “ส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital)”

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)ได้จัดตั้งโครงการ “ส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital)”