Month: พฤศจิกายน 2020

งานทะเบียนและประมวลผล ประกาศให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2563 รับหลักฐานทางการศึกษา

งานทะเบียนและประมวลผล ประกาศให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2563 รับหลักฐานทางการศึกษา

ขั้นตอนการปฏิบัติตามมาตราการทางสาธารณสุข สำหรับบุคลากรและผู้ปฏิบัติงานและบัณฑิต ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ

ขั้นตอนการปฏิบัติตามมาตราการทางสาธารณสุข สำหรับบุคลากรและผู้ปฏิบัติงานและบัณฑิต ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง(e-bidding)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง(e-bidding)

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๖,๐๐๐ บีทียู

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายภาพหมู่บัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙-๒๕๖๐ โดยวิธีคัดเลือก

ประกวดราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้แถวนั่งพักคอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง ประกวดราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้แถวนั่งพักคอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)          มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อโต๊ะเก้าอี้แถวนั่งพักคอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๖๐๘,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนแปดพันบาทถ้วน) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙๘,๔๐๐.๐๐…

ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะและทั่วไป

ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ และทั่วไป

(ร่าง)ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

(ร่าง)ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

สาขาวิชาการสอนภาษาจีน ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษา ที่มีความสนใจในด้านการผลิตสื่อทำมือ เข้าร่วมประกวดแข่งขันผลิตสื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ภาษาจีน(2020年汉语教学媒体制作比赛)

สาขาวิชาการสอนภาษาจีน ขอเชิญชวนนิสิตนักศึกษา ที่มีความสนใจในด้านการผลิตสื่อทำมือ เข้าร่วมประกวดแข่งขันผลิตสื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ภาษาจีน(2020年汉语教学媒体制作比赛)

สาขาวิชาการสอนภาษาจีน ขอเชิญชวนนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน การสอนภาษาจีน หรือสาขาอื่นๆ เข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะภาษาจีน(2020年南邦皇家大学汉语技能大赛)

สาขาวิชาการสอนภาษาจีน ขอเชิญชวนนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน การสอนภาษาจีน หรือสาขาอื่นๆ ของมร.ลป. เข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะภาษาจีน(2020年南邦皇家大学汉语技能大赛)