มร.ลป.ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558 (ภาคเรียนที่ 2/2558) เพิ่มเติม

มร.ลป.ประกาศรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558 (ภาคเรียนที่ 2/2558) เพิ่มเติม

Read more

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเก็บของ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเก็บของ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเก็บของ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๖๙,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนหกหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา

Read more

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาจ้างงานปรับพื้นที่ใต้หอประชุมใหญ่

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาจ้างงานปรับพื้นที่ใต้หอประชุมใหญ่

Read more

มร.ลป.ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ 1 อัตรา

มร.ลป.ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ 1 อัตรา

Read more

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการควบคุมเครื่องกลชั้นสูง

เรื่อง สอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการควบคุมเครื่องกลชั้นสูง          มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการควบคุมเครื่องกลชั้นสูง ตามรายการ ดังนี้ ชุดปฏิบัติการควบคุมเครื่องกลชั้นสูง จำนวน ๑ ชุด        กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน

Read more

มร.ลป.ประกาศผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ 1 อัตรา

เรื่อง  ผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ —————        ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ จำนวน ๑ อัตรา

Read more

ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมจิตอาสา มอบเครื่องนุ่งห่มคลายหนาว

ศูนย์วิทยบริการ ม.ราชภัฏลำปาง จัดกิจกรรมจิตอาสา มอบเครื่องนุ่งห่มคลายหนาว

Read more

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ

Read more

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาซื้อชุดฝึกแขนกลแบบ ๕ แกน

เรื่อง สอบราคาซื้อชุดฝึกแขนกลแบบ ๕ แกน   มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อชุดฝึกแขนกลแบบ ๕ แกน ตามรายการ ดังนี้ ชุดฝึกแขนกลแบบ ๕ แกน จำนวน ๑ ชุด  กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๓

Read more

มร.ลป.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ 1 อัตรา

มร.ลป.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ 1 อัตรา

Read more

ศูนย์วิทยบริการ มร.ลป.ขอเชิญอบรมการใช้บริการห้องสมุดหลักสูตรที่น่าสนใจ 4 หลักสูตร(สำหรับนักศึกษา)

ศูนย์วิทยบริการ มร.ลป.ขอเชิญอบรมการใช้บริการห้องสมุดหลักสูตรที่น่าสนใจ 4 หลักสูตร(สำหรับนักศึกษา)

Read more

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนและขยายไหล่ทาง อาคาร ๙ ชั้น

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงถนนและขยายไหล่ทาง อาคาร ๙ ชั้น

Read more

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาซื้อระบบสาธิตสถานีผลิตไฟฟ้ากระแสสลับจากเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด ๕ กิโลวัตต์

สอบราคาซื้อระบบสาธิตสถานีผลิตไฟฟ้ากระแสสลับจากเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาด ๕ กิโลวัตต์

Read more

ม.ราชภัฎลำปาง ประกาศสอบราคาซื้อชุดทดสอบระบบปฏิบัติการด้านเซลล์เชื้อเพลิงแลกเปลี่ยนโปรตอน (PEM)

ม.ราชภัฎลำปาง ประกาศสอบราคาซื้อชุดทดสอบระบบปฏิบัติการด้านเซลล์เชื้อเพลิงแลกเปลี่ยนโปรตอน (PEM)

Read more

มร.ลป.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ 1 อัตรา

มร.ลป.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ 1 อัตรา

Read more

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศประมูลจำหน่ายไม้กระยาเลยท่อน โดยวิธียื่นซองเสนอราคา

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศประมูลจำหน่ายไม้กระยาเลยท่อน โดยวิธียื่นซองเสนอราคา

Read more

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ลป.แจ้งขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเครื่องบริวารกฐิน

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ลป.แจ้งขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพเครื่องบริวารกฐิน

Read more

ศูนย์ถ่ายทอดการบรรยายกฎหมายมร.ลป.ขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดสดคำบรรยายเนติบัณฑิตยสภา ภาคสอง สมัยที่ 68(ภาคค่ำ)

ศูนย์ถ่ายทอดการบรรยายกฎหมายมร.ลป.ขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดสดคำบรรยายเนติบัณฑิตยสภา ภาคสอง สมัยที่ 68(ภาคค่ำ)

Read more

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศรับสมัครรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ 1 อัตรา

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศรับสมัครรับสมัครคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ 1 อัตรา

Read more

กองพัฒนานักศึกษา มร.ลป.จัดโครงการเปิดโลกกิจกรรมชมรม ชุมนุม “เปิดโลกการเรียนรู้ เปิดประตูสู่กิจกรรม”

กองพัฒนานักศึกษา มร.ลป.จัดโครงการเปิดโลกกิจกรรมชมรม ชุมนุม “เปิดโลกการเรียนรู้ เปิดประตูสู่กิจกรรม”

Read more

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถ ค.ส.ล.

เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถ ค.ส.ล. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถ ค.ส.ล. ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)       กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๙

Read more

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารหอประชุมใหญ่

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศ สอบราคาจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารหอประชุมใหญ่

Read more

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาจ้างถมดินปรับพื้นที่โดยรอบอาคารเรียนและเอนกประสงค์

ม.ราชภัฏลำปาง ประกาศสอบราคาจ้างถมดินปรับพื้นที่โดยรอบอาคารเรียนและเอนกประสงค์

Read more