ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

img-responsive

สัญลักษณ์เป็นรูปวงรี 2 วง ระหว่างวงรี ส่วนบนเขียนเป็นตัวอักษรภาษาไทยว่า"มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง" ส่วนล่างเขียนเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษว่า LAMPANG RAJABHAT UNIVERSITY ภายในวงรีด้านในมีตราเป็นรูปพระราชลัญจกรประจำพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ รอบวงจักรมีรัศมีมีเปล่งออกโดยรอบ เหนือจักรเป็นรูปเศวตฉัตรชั้นตั้งอยู่บนพระที่นั่งอัฐทิศแปลความหมายว่าทรงมีพระบรมเดชานุภาพในแผ่นดิน

สีสัญลักษณ์ตรามหาวิทยาลัย มีความหมายดังนี้

สีน้ำเงิน แทนค่า สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำเนิดและพระราชทานนาม "มหาวิทยาลัยราชภัฏ"

สีเขียว แทนค่า แหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ๔๑ แห่ง ในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม

สีทอง แทนค่า ความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา

สีส้ม แทนค่า ความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ก้าวไกลใน ๔๑ สถาบัน

สีขาว แทนค่า ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สี/ธงประจำมหาวิทยาลัย

img-responsive

สีแดงเลือดหมูและสีเขียว

หมายถึง ความกล้าหาญที่จะใช้ความสติปัญญาและความงอกงามแห่งปัญญา

คติธรรม/ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย

img-responsive

วิริเยน ทุกข มจเจติ

หมายถึง ล่วงทุกข์ได้ด้วยความเพียร

ดอกกาสะลอง (ดอกปีบ)

พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย

img-responsive

พระพุทธพิทยาจารย์

ประดิษฐาน เป็นพระประธานบริเวณสวนสามสอ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม