...
... ...

ครั้งที่ ๑ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๐๑

 • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่โรงเรียนบ้านท่านาง อำเภอเถิน
 • ...
  ...

  ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๐๑

  • วันพฤหัสบดี ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๐๑ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากกว๊านพะเยามาจังหวัดลำปาง ถึงซุ้มต่อเขตจังหวัดเชียงราย-ลำปาง ขุนรัฐวุฒิวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าถวายพระแสงราชศัสตราประจำจังหวัดลำปางเสร็จแล้ว เสด็จประทับแรม ณ บ้านพักรับรอง ค่ายสุรศักดิ์มนตรี (บ้านป่องนัก)
  • วันศุกร์ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๐๑ เสด็จฯ ณ พลับพลาที่สนามหน้าโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัยลำปาง ขุนรัฐวุฒิวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กราบบังคมทูลพระกรุณาฯ นำข้าราชการพร้อมภริยาและราษฎรทูลละอองธุลีพระบาท นับเป็นครั้งแรกที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จ เยือนนครลำปาง ภาพเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมาแล้ว ๖๓ ปี มีประชาชนชาวลำปางเฝ้าฯรับเสด็จอย่างหนาแน่นด้วยความจงรักภักดีและด้วยความปิติยินดีท่วมท้นใจ เสด็จฯ ทรงนมัสการพระแก้วมรกต ซึ่งอัญเชิญจากวัดพระธาตุลำปางหลวงมาประดิษฐานชั่วคราว ณ วัดพระแก้วดอนเต้า เสด็จฯ ไปยังสถานีรถไฟนครลำปาง เพื่อประทับรถไฟพระที่นั่งไปทอดพระเนตรกิจการเหมืองลิกไนต์แม่เมาะ เสด็จฯ พระราชดำเนินไปโรงงานน้ำตาลไทยลำปาง
  • วันเสาร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๐๑ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จฯ ณ ที่ว่าการอำเภองาว(หลังเก่า)
  ...
  ...

  ครั้งที่ ๓ วันจันทร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๐๗

  • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์ อาคารศาลากลางจังหวัดลำปาง
  ...
  ...

  ครั้งที่ ๔ วันจันทร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๐๗

  • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าอุบลรัตนราชกัญญา ทรงประกอบพิธีเปิดอาคารศาลากลางจังหวัดลำปาง
  ...
  ...

  ครั้งที่ ๕ วันอาทิตย์ที่ ๓ มกราคม ๒๕๑๔

  • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดาฯ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จสวนป่าทุ่งเกวียน ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง นายสุบิน เกษทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางและภริยาเฝ้าฯ รับเสด็จ
  ...
  ...

  ครั้งที่ ๖ วันพุธที่ ๘ กันยายน ๒๕๑๔

  • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งถึงท่าอากาศยาน จังหวัดลำปาง มีพระราชปฏิสันถารกับผู้ที่ไปเฝ้าฯ รับเสด็จ และเสด็จโดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเพื่อทรงเยี่ยมราษฎรบ้านป่าผึ้ง อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
  • เสด็จฯ โดยเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งจากบ้านป่าผึ้งไปท่าอากาศยานจังหวัดลำปาง
  • เสด็จฯ ประทับเครื่องบินพระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานจังหวัดลำปาง เสด็จฯ นิวัตพระนคร
  ...
  ...

  ครั้งที่ ๗ วันอาทิตย์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๑๔

  • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดาฯ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ไปยังวัดพระธาตุลำปางหลวงทอดพระเนตรวิหารน้ำแต้ม และทรงสรงน้ำองค์พระธาตุลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง
  ...
  ...

  ครั้งที่ ๘ วันอาทิตย์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๑๕

  • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดาฯ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ไปบริษัทอาหารสากล ไร่อาหารสากล วัดม่อนพญาแช่ และโรงงานเครื่องกระป๋อง
  ...
  ...

  ครั้งที่ ๙ วันจันทร์ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๑๙

  • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธียกช่อฟ้าอุโบสถ วัดศรีปงชัย พระราชทานธงประจำรุ่นแก่ลูกเสือชาวบ้าน ณ บริเวณสนามหน้าวัดศรีปงชัย อำเภอเมือง และทรงเยี่ยมราษฎร
  ...
  ...

  ครั้งที่ ๑๐ วันเสาร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๑๙

  • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงขับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดาฯ จากพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ไปยังสวนป่าแม่ทรายคำ อำเภอเมืองลำปาง โรงเรียนแจ้ห่ม โครงการปรับปรุงเหมืองฝายในลำน้ำแม่มอน อำเภอแจ้ห่ม ทรงมีกระแสพระราชดำรัสใจความว่า “การปลูกป่าใหม่นั้น น่าจะพิจารณาปลูกต้นไม้ชนิดโตเร็วหลายชนิด เพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้หลายทาง ราษฎรจะได้หาประโยชน์จากป่าที่ปลูกทดแทน โดยไม่ต้องบุกรุกตัดฟันไม้ที่มีค่าในป่าสงวน นอกจากนั้นควรสำรวจตลอดแนวลำน้ำในเขตป่าและปลุกพืชชนิดใบหนาเป็นพุ่ม เพื่อรักษาต้นน้ำ ตลอดจนสร้างฝายปิดกั้นน้ำเพื่อส่งน้ำทั่วบริเวณเพาะปลูกโดยสร้างบ่อพักน้ำเป็นช่วง ๆ เพื่อให้จ่ายน้ำได้ทุกจุด”
  ...
  ...

  ครั้งที่ ๑๑ วันจันทร์ที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๑

  • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงประกอบพิธีตัดลงนิมิตรอุโบสถวัดคะตึกเชียงมั่นและพระราชทานธงประจำรุ่นลูกเสือชาวบ้าน ณ จังหวัดลำปาง
  • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายยาชุดพระราชทานแก่หลวงพ่อเกษม เขมโก ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงิน เพื่อก่อสร้างอุโบสถเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึก และทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเสด็จพระราชดำเนินถึงสนามกีฬาจังหวัดลำปาง พระราชทานธงประจำรุ่นธงชาติและพระบรมฉายาลักษณ์แก่ลูกเสือชาวบ้านจากอำเภอต่างๆ ในจังหวัดลำปาง รวม ๕๐ รุ่น ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชดำรัสความว่า "การที่ลูกเสือชาวบ้านมีจิตใจเมตตาพร้อมที่จะเอื้อเฟื้อช่วยเหลือผู้อื่น เป็นนิมิตที่ดีพราะลูกเสือชาวบ้านนั้นก็มาจากราษฎร ซึ่งมีความปรารถนาดีต่อกันและความร่วมมือระหว่างกันจะสร้างความมั่นให้ส่วนรวมคือประเทศชาติให้มีอนาคตที่แจ่มใสและรุ่งเรือง"
  ...
  ... ...

  ครั้งที่ ๑๒ วันอังคารที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๑

  • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเยี่ยมศูนย์ฝึกลูกช้างสวนป่าแม่เมาะ อำเภองาว ทอดพระเนตรการแสดงของลูกช้างพระราชทานอ้อยแก่ลูกช้าง จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท เสด็จเยี่ยมโครงการก่อสร้างทางสายลำปาง-เด่นชัย ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างเขตพื้นที่บ้านปางมะโอ ตำบลดอนไฟ อำเภอแม่ทะ
  ...
  ...

  ครั้งที่ ๑๓ วันจันทร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๒๒

  • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ไปทอดพระเนตรโครงการชลประทาน ฝายน้ำแม่มอน อำเภอแจ้ห่ม ซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริทรงพระราชปฏิสันถารกับนายมนัส ปิติวงษ์ อธิบดีกรมชลประทานด้วยความพอพระราชหฤทัยที่ขจัดความเดือนร้อนให้แก่ราษฎร
  ...
  ...

  ครั้งที่ ๑๔ วันอาทิตย์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๒๒

  • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี มาทรงประกอบพิธียกช่ออุโบสถ วัดศรีหมวดเกล้า ตำบลชมพู อำเภอเมืองลำปาง พระราชทานต้นศรีมหาโพธิ์ที่เพาะพันธุ์ มาจากต้นศรีมหาโพธิ์เมืองพุทธคยา ประเทศอินเดีย ให้แก่วัดศรีหมวดเกล้าเพื่อปลูกแทนต้นศรีมหาโพธิ์เดิมที่ได้หมดสภาพไป
  ...
  ...

  ครั้งที่ ๑๕ วันอังคารที่ ๘ มกราคม ๒๕๒๓

  • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ต๋ำ บ้านท่าโป่ง ตำบลเสริมซ้าย อำเภอเสริมงามโดยก่อสร้างเขื่อนดินปิดกั้นลำน้ำแม่ต๋ำ พร้อมด้วยอาคารประกอบคือท่อบังคับน้ำปากเหมืองส่งน้ำและได้ขุดเหมืองส่งน้ำไปเชื่อมกับเหมืองส่งน้ำเดิมของราษฎร ทำให้สามารถส่งน้ำให้กับพื้นที่เพาะปลูกในเขตพื้นที่ตำบลเสริมซ้าย เป็นเนื้อที่ประมาณ ๕,๐๐๐ ไร่ และทำให้ราษฎรมีน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคได้ตลอดทั้งปี
  ...
  ...

  ครั้งที่ ๑๖ วันจันทร์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๒๔

  • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ไปทอดพระเนตรโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยเคียนตามพระราชดำริ บ้านผาแมว ตำบลหัวเสือ อำเภอแม่ทะ นายสำรวย พึ่งประสิทธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง อธิบดีกรมชลประทาน นายยุทธ กิ่งเกตุ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 2 ลำปาง เฝ้าเสด็จ ทรงปล่อยพันธุ์ปลานิล ปลาไน ปลาซ่ง และปลาเฉาลงในอ่างเก็บน้ำเพื่อแพร่พันธุ์เป็นอาหารประเภทโปรตีนสำหรับราษฎร แล้วมีพระราชปฏิสันถารกับราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จ
  ...
  ...

  ครั้งที่ ๑๗ วันอังคารที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๒๕

  • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทอดพระเนตรโครงการอ่างเก็บน้ำแม่กาน้อย ตามพระราชดำริบ้านใหม่พัฒนา ตำบลแจ้ซ้อน กิ่งอำเภอเมืองปาน อำเภอแจ้ห่ม ทรงปล่อยปลานิลและปลาในรวม ๑๕,๐๐๐ ตัวลงในอ่างเก็บน้ำ
  ...
  ...

  ครั้งที่ ๑๘ วันเสาร์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๕

  • ภาพแห่งประวัติศาสตร์ มหาราชคุกพระชงฆ์ เบื้องหน้าอริยสงฆ์ เป็นองค์ศาสนูปถัมภ์ ทรงกอปรศาสนกิจทรงทศพิธราชธรรม รอยพระบาททรงก้าวนำ ข้าพระบาทจะก้าวตาม
  • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปทรงเยี่ยมหลวงพ่อเกษม เขมโก ซึ่งอาพาธด้วยวัณโรคกระดูกอยู่ ณ ตึกทองใบ ทิวารี โรงพยาบาลลำปาง อำเภอเมืองลำปาง
  ...
  ...

  ครั้งที่ ๑๙ วันอังคารที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๒๗

  • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ไปทอดพระเนตรโครงการอ่างเก็บน้ำแม่เรียง ตามพระราชดำริ ทรงปล่อยตะเพียนขาว ปลายี่สกเทศ ปลานิลและปลาไน จำนวนรวม ๕๐,๐๐๐ ตัว ลงในอ่างเก็บน้ำ เพื่อให้ราษฎรที่ทำกินอยู่รอบอ่างเก็บน้ำและบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงได้ใช้ประโยชน์ ทรงเยี่ยมราษฎรบ้านวังพร้าว อำเภอสบปราบ และทอดพระเนตรการปฏิบัติงานของหน่วยแพทย์พระราชทาน ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เดินทางล่วงหน้ามาตั้งหน่วยแพทย์ชั่วคราว เพื่อทำการรักษาพยาบาลราษฎรผู้เจ็บป่วย และรับไว้เป็นคนไข้ในบรมราชานุเคราะห์
  ...
  ...

  ครั้งที่ ๒๐ วันพฤหัสบดีที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๘

  • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเปิดโรงไฟฟ้าพลังไอน้ำแม่เมาะ หน่วยที่ ๔ และหน่วยที่ ๕ ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ
  • พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายกรัฐมนตรี กราบบังคมทูลรายงานความเป็นมาของโครงการก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังไอน้ำแม่เมาะทรงกดปุ่มเปิดแพรคลุมป้ายชื่อโรงไฟฟ้าพลังงานไอน้ำแม่เมาะ ทรงทอดพระเนตรห้องควบคุมการเดินเครื่องโรงไฟฟ้าพลังงานไอน้ำและกิจกรรมต่าง ๆ บริเวณเหมืองแม่เมาะ
  ...
  ...

  ครั้งที่ ๒๑ วันจันทร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๓๖

  • พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงขับรถยนต์พระที่นั่ง เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จากตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่ ไปทรงนมัสการหลวงพ่อเกษม เขมโก สำนักปฏิบัติธรรม สุสานไตรลักษณ์ ตำบลทุ่งฝาย อำเภอเมืองลำปาง ทรงสนทนาธรรมกับหลวงพ่อเกษม เขมโก เป็นเวลาพอสมควรและทรงถวายยารักษาโรค ผ้าไตร ผ้านวม และไฟฉาย ตลอดจนปัจจัย เพื่อใช้ในการบำรุงสำนักปฏิบัติธรรม สุสานไตรลักษณ์ด้วย
  ...