เครือข่าย LPRU-for-IoT

เครื่อข่ายนี้ใช้สำหรับอุปกรณ์ Printer, Smart TV หรือ อุปกรณ์ iot เท่านั้น

โดยต้องแจ้งความจำนงใช้งานเครือข่ายเพื่อสามารถใช้งานอินเทอร์เน็ทให้กับตัวอุปกรณ์ได้
สามารถแจ้ง Mac Address ตามแบบฟอร์มการขอใช้งานได้ที่นี่