งานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ ๒๐

"ข่วงวัฒนธรรมล้ำค่า สืบสานมรดกภูมิปัญญาของแผ่นดิน"

๙ - ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

ลงทะเบียนเข้าร่วมแสดงในงาน

ปิดระบบลงทะเบียนเข้าร่วมแสดงในงาน และ ปรับแก้ข้อมูลการลงทะเบียนชั่วคราว

ติดต่อและประสานงาน

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
โทร. ๐๕๔ ๒๘๗ ๓๙๙ ต่อ ๖๗๐๑ , ๖๗๐๒

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชนัญกาญจน์ สุวรรณเรือง โทร. ๐๖ ๒๙๗๕ ๖๑๑๖
นายอาทิตย์ สุปินะ นักวิชาการศึกษา โทร. ๐๘ ๕๖๘๕ ๓๒๔๗
อาจารย์ปราการ ใจดี โทร. ๐๙ ๓๑๓๖ ๖๒๔๕
นางโสมลักษณ์ กูลพรม นักวิชาการศึกษา โทร. ๐๖ ๓๖๘๐ ๙๑๕๔
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาดี ยาดี โทร. ๐๙๔ ๒๘๖๓๗๗๔
นายวีรศักดิ์ ของเดิม นักวิชาการศึกษา โทร. ๐๖ ๓๘๓๖ ๐๓๙๓
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจษฎา ทองสุข โทร. ๐๘ ๓๐๑๖ ๖๖๑๓
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนันต์ อุปสอด โทร. ๐๙ ๙๖๑๕ ๙๕๔๑

แผนที่การจัดงาน