สรุปภาพรวมของการสำรวจความพึงพอใจ
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง www.lpru.ac.th

       

ความพึงพอใจเว็บมหาวิทยาลัย
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
น้อยที่สุด
[ผลรวมทั้งหมด]
 

ความสะดวกในการค้นหาข้อมูล
  มากที่สุด 63.56 % (225)
  น้อยที่สุด 12.71 % (45)
  มาก 12.15 % (43)
  พอใช้ 7.06 % (25)
  น้อย 4.52 % (16)
จำนวนคนโหวต: 354

Version 2.08

       
ความพึงพอใจเว็บมหาวิทยาลัย
มากที่สุด - 64.7%
มาก - 12.7%
น้อยที่สุด - 10.2%
พอใช้ - 7.6%
น้อย - 4.8%
  จำนวนคนโหวต: 394
 
 
ความสะดวกในการค้นหาข้อมูล
มากที่สุด - 63.6%
น้อยที่สุด - 12.7%
มาก - 12.1%
พอใช้ - 7.1%
น้อย - 4.5%
  จำนวนคนโหวต: 354
 


admin