สรุปภาพรวมของการสำรวจความพึงพอใจ
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง www.lpru.ac.th


       

ความพึงพอใจเว็บมหาวิทยาลัย
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
น้อยที่สุด
[ผลรวมทั้งหมด]
 

ความสะดวกในการค้นหาข้อมูล
  มากที่สุด 81.36 % (192)
  พอใช้ 5.93 % (14)
  มาก 5.51 % (13)
  น้อยที่สุด 5.51 % (13)
  น้อย 1.69 % (4)
จำนวนคนโหวต: 236

Version 2.08
       
ความพึงพอใจเว็บมหาวิทยาลัย
มากที่สุด - 80.5%
น้อยที่สุด - 7.1%
มาก - 5.8%
พอใช้ - 4.1%
น้อย - 2.5%
  จำนวนคนโหวต: 241
 
 
ความสะดวกในการค้นหาข้อมูล
มากที่สุด - 81.4%
พอใช้ - 5.9%
มาก - 5.5%
น้อยที่สุด - 5.5%
น้อย - 1.7%
  จำนวนคนโหวต: 236
 


admin