สรุปภาพรวมของการสำรวจความพึงพอใจ
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง www.lpru.ac.th


       

ความพึงพอใจเว็บมหาวิทยาลัย
  มากที่สุด 70.18 % (40)
  พอใช้ 10.53 % (6)
  มาก 8.77 % (5)
  น้อย 5.26 % (3)
  น้อยที่สุด 5.26 % (3)
จำนวนคนโหวต: 57

Version 2.08
 

ความสะดวกในการค้นหาข้อมูล
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
น้อยที่สุด
[ผลรวมทั้งหมด]
       
ความพึงพอใจเว็บมหาวิทยาลัย
มากที่สุด - 70.2%
พอใช้ - 10.5%
มาก - 8.8%
น้อย - 5.3%
น้อยที่สุด - 5.3%
  จำนวนคนโหวต: 57
 
 
ความสะดวกในการค้นหาข้อมูล
มากที่สุด - 66.7%
พอใช้ - 13.0%
มาก - 9.3%
น้อยที่สุด - 9.3%
น้อย - 1.9%
  จำนวนคนโหวต: 54
 


admin