สรุปภาพรวมของการสำรวจความพึงพอใจ
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง www.lpru.ac.th


       

ความพึงพอใจเว็บมหาวิทยาลัย
  มากที่สุด 53.57 % (15)
  พอใช้ 21.43 % (6)
  มาก 14.29 % (4)
  น้อย 7.14 % (2)
  น้อยที่สุด 3.57 % (1)
จำนวนคนโหวต: 28

Version 2.08
 

ความสะดวกในการค้นหาข้อมูล
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
น้อยที่สุด
[ผลรวมทั้งหมด]
       
ความพึงพอใจเว็บมหาวิทยาลัย
มากที่สุด - 53.6%
พอใช้ - 21.4%
มาก - 14.3%
น้อย - 7.1%
น้อยที่สุด - 3.6%
  จำนวนคนโหวต: 28
 
 
ความสะดวกในการค้นหาข้อมูล
มากที่สุด - 51.9%
พอใช้ - 25.9%
มาก - 14.8%
น้อยที่สุด - 7.4%
น้อย - 0.0%
  จำนวนคนโหวต: 27
 


admin