สรุปภาพรวมของการสำรวจความพึงพอใจ
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง www.lpru.ac.th


       

ความพึงพอใจเว็บมหาวิทยาลัย
  มากที่สุด 80.00 % (172)
  น้อยที่สุด 7.91 % (17)
  มาก 4.65 % (10)
  พอใช้ 4.65 % (10)
  น้อย 2.79 % (6)
จำนวนคนโหวต: 215

Version 2.08
 

ความสะดวกในการค้นหาข้อมูล
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
น้อยที่สุด
[ผลรวมทั้งหมด]
       
ความพึงพอใจเว็บมหาวิทยาลัย
มากที่สุด - 80.0%
น้อยที่สุด - 7.9%
มาก - 4.7%
พอใช้ - 4.7%
น้อย - 2.8%
  จำนวนคนโหวต: 215
 
 
ความสะดวกในการค้นหาข้อมูล
มากที่สุด - 80.0%
พอใช้ - 6.7%
น้อยที่สุด - 6.2%
มาก - 5.2%
น้อย - 1.9%
  จำนวนคนโหวต: 210
 


admin