สรุปภาพรวมของการสำรวจความพึงพอใจ
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง www.lpru.ac.th

       

ความพึงพอใจเว็บมหาวิทยาลัย
  มากที่สุด 64.72 % (255)
  มาก 12.69 % (50)
  น้อยที่สุด 10.15 % (40)
  พอใช้ 7.61 % (30)
  น้อย 4.82 % (19)
จำนวนคนโหวต: 394

Version 2.08
 

ความสะดวกในการค้นหาข้อมูล
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
น้อยที่สุด
[ผลรวมทั้งหมด]

       
ความพึงพอใจเว็บมหาวิทยาลัย
มากที่สุด - 64.7%
มาก - 12.7%
น้อยที่สุด - 10.2%
พอใช้ - 7.6%
น้อย - 4.8%
  จำนวนคนโหวต: 394
 
 
ความสะดวกในการค้นหาข้อมูล
มากที่สุด - 63.6%
น้อยที่สุด - 12.7%
มาก - 12.1%
พอใช้ - 7.1%
น้อย - 4.5%
  จำนวนคนโหวต: 354
 


admin