สรุปภาพรวมของการสำรวจความพึงพอใจ
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง www.lpru.ac.th


       

ความพึงพอใจเว็บมหาวิทยาลัย
  มากที่สุด 80.50 % (194)
  น้อยที่สุด 7.05 % (17)
  มาก 5.81 % (14)
  พอใช้ 4.15 % (10)
  น้อย 2.49 % (6)
จำนวนคนโหวต: 241

Version 2.08
 

ความสะดวกในการค้นหาข้อมูล
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
น้อยที่สุด
[ผลรวมทั้งหมด]
       
ความพึงพอใจเว็บมหาวิทยาลัย
มากที่สุด - 80.5%
น้อยที่สุด - 7.1%
มาก - 5.8%
พอใช้ - 4.1%
น้อย - 2.5%
  จำนวนคนโหวต: 241
 
 
ความสะดวกในการค้นหาข้อมูล
มากที่สุด - 81.4%
พอใช้ - 5.9%
มาก - 5.5%
น้อยที่สุด - 5.5%
น้อย - 1.7%
  จำนวนคนโหวต: 236
 


admin