สรุปภาพรวมของการสำรวจความพึงพอใจ
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง www.lpru.ac.th


       

ความพึงพอใจเว็บมหาวิทยาลัย
  มากที่สุด 71.29 % (72)
  มาก 7.92 % (8)
  พอใช้ 7.92 % (8)
  น้อยที่สุด 7.92 % (8)
  น้อย 4.95 % (5)
จำนวนคนโหวต: 101

Version 2.08
 

ความสะดวกในการค้นหาข้อมูล
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
น้อยที่สุด
[ผลรวมทั้งหมด]
       
ความพึงพอใจเว็บมหาวิทยาลัย
มากที่สุด - 71.3%
มาก - 7.9%
พอใช้ - 7.9%
น้อยที่สุด - 7.9%
น้อย - 5.0%
  จำนวนคนโหวต: 101
 
 
ความสะดวกในการค้นหาข้อมูล
มากที่สุด - 70.8%
พอใช้ - 10.4%
มาก - 8.3%
น้อยที่สุด - 7.3%
น้อย - 3.1%
  จำนวนคนโหวต: 96
 


admin