สรุปภาพรวมของการสำรวจความพึงพอใจ
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง www.lpru.ac.th


       

ความพึงพอใจเว็บมหาวิทยาลัย
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
น้อยที่สุด
[ผลรวมทั้งหมด]
 

ความสะดวกในการค้นหาข้อมูล
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
น้อยที่สุด
[ผลรวมทั้งหมด]
       
ความพึงพอใจเว็บมหาวิทยาลัย
มากที่สุด - 80.2%
น้อยที่สุด - 7.8%
มาก - 4.6%
พอใช้ - 4.6%
น้อย - 2.8%
  จำนวนคนโหวต: 217
 
 
ความสะดวกในการค้นหาข้อมูล
มากที่สุด - 80.2%
พอใช้ - 6.6%
น้อยที่สุด - 6.1%
มาก - 5.2%
น้อย - 1.9%
  จำนวนคนโหวต: 212
 


admin