สรุปภาพรวมของการสำรวจความพึงพอใจ
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง www.lpru.ac.th


       

ความพึงพอใจเว็บมหาวิทยาลัย
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
น้อยที่สุด
[ผลรวมทั้งหมด]
 

ความสะดวกในการค้นหาข้อมูล
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
น้อยที่สุด
[ผลรวมทั้งหมด]
       
ความพึงพอใจเว็บมหาวิทยาลัย
มากที่สุด - 74.8%
น้อยที่สุด - 9.4%
มาก - 6.3%
พอใช้ - 6.3%
น้อย - 3.1%
  จำนวนคนโหวต: 159
 
 
ความสะดวกในการค้นหาข้อมูล
มากที่สุด - 75.2%
พอใช้ - 9.2%
น้อยที่สุด - 7.8%
มาก - 5.9%
น้อย - 2.0%
  จำนวนคนโหวต: 153
 


admin