สรุปภาพรวมของการสำรวจความพึงพอใจ
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง www.lpru.ac.th


       

ความพึงพอใจเว็บมหาวิทยาลัย
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
น้อยที่สุด
[ผลรวมทั้งหมด]
 

ความสะดวกในการค้นหาข้อมูล
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
น้อยที่สุด
[ผลรวมทั้งหมด]
       
ความพึงพอใจเว็บมหาวิทยาลัย
มากที่สุด - 69.6%
พอใช้ - 8.7%
น้อยที่สุด - 8.7%
มาก - 7.6%
น้อย - 5.4%
  จำนวนคนโหวต: 92
 
 
ความสะดวกในการค้นหาข้อมูล
มากที่สุด - 69.0%
พอใช้ - 10.3%
มาก - 9.2%
น้อยที่สุด - 8.0%
น้อย - 3.4%
  จำนวนคนโหวต: 87
 


admin