สรุปภาพรวมของการสำรวจความพึงพอใจ
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง www.lpru.ac.th


       

ความพึงพอใจเว็บมหาวิทยาลัย
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
น้อยที่สุด
[ผลรวมทั้งหมด]
 

ความสะดวกในการค้นหาข้อมูล
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
น้อยที่สุด
[ผลรวมทั้งหมด]
       
ความพึงพอใจเว็บมหาวิทยาลัย
มากที่สุด - 73.0%
พอใช้ - 9.5%
มาก - 7.9%
น้อย - 4.8%
น้อยที่สุด - 4.8%
  จำนวนคนโหวต: 63
 
 
ความสะดวกในการค้นหาข้อมูล
มากที่สุด - 70.0%
พอใช้ - 11.7%
มาก - 8.3%
น้อยที่สุด - 8.3%
น้อย - 1.7%
  จำนวนคนโหวต: 60
 


admin