สรุปภาพรวมของการสำรวจความพึงพอใจ
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง www.lpru.ac.th


       

ความพึงพอใจเว็บมหาวิทยาลัย
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
น้อยที่สุด
[ผลรวมทั้งหมด]
 

ความสะดวกในการค้นหาข้อมูล
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
น้อยที่สุด
[ผลรวมทั้งหมด]
       
ความพึงพอใจเว็บมหาวิทยาลัย
มากที่สุด - 72.4%
น้อยที่สุด - 10.3%
มาก - 6.9%
พอใช้ - 6.9%
น้อย - 3.4%
  จำนวนคนโหวต: 145
 
 
ความสะดวกในการค้นหาข้อมูล
มากที่สุด - 72.7%
พอใช้ - 10.1%
น้อยที่สุด - 8.6%
มาก - 6.5%
น้อย - 2.2%
  จำนวนคนโหวต: 139
 


admin