สรุปภาพรวมของการสำรวจความพึงพอใจ
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง www.lpru.ac.th

       

ความพึงพอใจเว็บมหาวิทยาลัย
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
น้อยที่สุด
[ผลรวมทั้งหมด]
 

ความสะดวกในการค้นหาข้อมูล
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
น้อยที่สุด
[ผลรวมทั้งหมด]

       
ความพึงพอใจเว็บมหาวิทยาลัย
มากที่สุด - 65.0%
มาก - 12.4%
น้อยที่สุด - 10.2%
พอใช้ - 7.5%
น้อย - 4.9%
  จำนวนคนโหวต: 412
 
 
ความสะดวกในการค้นหาข้อมูล
มากที่สุด - 63.9%
น้อยที่สุด - 12.8%
มาก - 11.8%
พอใช้ - 6.7%
น้อย - 4.8%
  จำนวนคนโหวต: 374
 


admin