สรุปภาพรวมของการสำรวจความพึงพอใจ
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง www.lpru.ac.th


       

ความพึงพอใจเว็บมหาวิทยาลัย
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
น้อยที่สุด
[ผลรวมทั้งหมด]
 

ความสะดวกในการค้นหาข้อมูล
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
น้อยที่สุด
[ผลรวมทั้งหมด]
       
ความพึงพอใจเว็บมหาวิทยาลัย
มากที่สุด - 70.3%
น้อยที่สุด - 10.9%
พอใช้ - 7.8%
มาก - 7.0%
น้อย - 3.9%
  จำนวนคนโหวต: 128
 
 
ความสะดวกในการค้นหาข้อมูล
มากที่สุด - 70.5%
พอใช้ - 10.7%
น้อยที่สุด - 9.8%
มาก - 6.6%
น้อย - 2.5%
  จำนวนคนโหวต: 122
 


admin