สรุปภาพรวมของการสำรวจความพึงพอใจ
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง www.lpru.ac.th


       

ความพึงพอใจเว็บมหาวิทยาลัย
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
น้อยที่สุด
[ผลรวมทั้งหมด]
 

ความสะดวกในการค้นหาข้อมูล
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
น้อยที่สุด
[ผลรวมทั้งหมด]
       
ความพึงพอใจเว็บมหาวิทยาลัย
มากที่สุด - 69.0%
น้อยที่สุด - 12.1%
พอใช้ - 7.8%
มาก - 6.9%
น้อย - 4.3%
  จำนวนคนโหวต: 116
 
 
ความสะดวกในการค้นหาข้อมูล
มากที่สุด - 68.5%
พอใช้ - 10.8%
น้อยที่สุด - 10.8%
มาก - 7.2%
น้อย - 2.7%
  จำนวนคนโหวต: 111
 


admin