สรุปภาพรวมของการสำรวจความพึงพอใจ
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง www.lpru.ac.th


       

ความพึงพอใจเว็บมหาวิทยาลัย
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
น้อยที่สุด
[ผลรวมทั้งหมด]
 

ความสะดวกในการค้นหาข้อมูล
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
น้อยที่สุด
[ผลรวมทั้งหมด]
       
ความพึงพอใจเว็บมหาวิทยาลัย
มากที่สุด - 65.1%
พอใช้ - 14.0%
มาก - 11.6%
น้อย - 4.7%
น้อยที่สุด - 4.7%
  จำนวนคนโหวต: 43
 
 
ความสะดวกในการค้นหาข้อมูล
มากที่สุด - 64.3%
พอใช้ - 16.7%
มาก - 9.5%
น้อยที่สุด - 9.5%
น้อย - 0.0%
  จำนวนคนโหวต: 42
 


admin