สรุปภาพรวมของการสำรวจความพึงพอใจ
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง www.lpru.ac.th

       

ความพึงพอใจเว็บมหาวิทยาลัย
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
น้อยที่สุด
[ผลรวมทั้งหมด]
 

ความสะดวกในการค้นหาข้อมูล
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
น้อยที่สุด
[ผลรวมทั้งหมด]

       
ความพึงพอใจเว็บมหาวิทยาลัย
มากที่สุด - 64.8%
มาก - 12.5%
น้อยที่สุด - 10.2%
พอใช้ - 7.6%
น้อย - 5.0%
  จำนวนคนโหวต: 383
 
 
ความสะดวกในการค้นหาข้อมูล
มากที่สุด - 63.4%
น้อยที่สุด - 13.1%
มาก - 11.9%
พอใช้ - 7.3%
น้อย - 4.4%
  จำนวนคนโหวต: 344
 


admin