สรุปภาพรวมของการสำรวจความพึงพอใจ
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง www.lpru.ac.th


       

ความพึงพอใจเว็บมหาวิทยาลัย
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
น้อยที่สุด
[ผลรวมทั้งหมด]
 

ความสะดวกในการค้นหาข้อมูล
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
น้อยที่สุด
[ผลรวมทั้งหมด]
       
ความพึงพอใจเว็บมหาวิทยาลัย
มากที่สุด - 44.4%
พอใช้ - 33.3%
มาก - 11.1%
น้อย - 5.6%
น้อยที่สุด - 5.6%
  จำนวนคนโหวต: 18
 
 
ความสะดวกในการค้นหาข้อมูล
มากที่สุด - 38.9%
พอใช้ - 33.3%
มาก - 22.2%
น้อยที่สุด - 5.6%
น้อย - 0.0%
  จำนวนคนโหวต: 18
 


admin