สรุปภาพรวมของการสำรวจความพึงพอใจ
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง www.lpru.ac.th


       

ความพึงพอใจเว็บมหาวิทยาลัย
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
น้อยที่สุด
[ผลรวมทั้งหมด]
 

ความสะดวกในการค้นหาข้อมูล
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
น้อยที่สุด
[ผลรวมทั้งหมด]
       
ความพึงพอใจเว็บมหาวิทยาลัย
มากที่สุด - 63.5%
มาก - 12.7%
น้อยที่สุด - 10.9%
พอใช้ - 8.3%
น้อย - 4.6%
  จำนวนคนโหวต: 458
 
 
ความสะดวกในการค้นหาข้อมูล
มากที่สุด - 62.6%
น้อยที่สุด - 13.2%
มาก - 11.8%
พอใช้ - 8.2%
น้อย - 4.3%
  จำนวนคนโหวต: 417
 


admin