สรุปภาพรวมของการสำรวจความพึงพอใจ
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง www.lpru.ac.th


       

ความพึงพอใจเว็บมหาวิทยาลัย
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
น้อยที่สุด
[ผลรวมทั้งหมด]
 

ความสะดวกในการค้นหาข้อมูล
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
น้อยที่สุด
[ผลรวมทั้งหมด]
       
ความพึงพอใจเว็บมหาวิทยาลัย
มากที่สุด - 79.7%
น้อยที่สุด - 7.5%
มาก - 5.7%
พอใช้ - 4.4%
น้อย - 2.6%
  จำนวนคนโหวต: 227
 
 
ความสะดวกในการค้นหาข้อมูล
มากที่สุด - 80.6%
พอใช้ - 6.3%
น้อยที่สุด - 5.9%
มาก - 5.4%
น้อย - 1.8%
  จำนวนคนโหวต: 222
 


admin