สรุปภาพรวมของการสำรวจความพึงพอใจ
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง www.lpru.ac.th


       

ความพึงพอใจเว็บมหาวิทยาลัย
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
น้อยที่สุด
[ผลรวมทั้งหมด]
 

ความสะดวกในการค้นหาข้อมูล
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
น้อยที่สุด
[ผลรวมทั้งหมด]
       
ความพึงพอใจเว็บมหาวิทยาลัย
มากที่สุด - 76.6%
น้อยที่สุด - 9.1%
มาก - 5.7%
พอใช้ - 5.7%
น้อย - 2.9%
  จำนวนคนโหวต: 175
 
 
ความสะดวกในการค้นหาข้อมูล
มากที่สุด - 77.1%
พอใช้ - 8.2%
น้อยที่สุด - 7.1%
มาก - 5.9%
น้อย - 1.8%
  จำนวนคนโหวต: 170
 


admin