สรุปภาพรวมของการสำรวจความพึงพอใจ
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง www.lpru.ac.th


       

ความพึงพอใจเว็บมหาวิทยาลัย
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
น้อยที่สุด
[ผลรวมทั้งหมด]
 

ความสะดวกในการค้นหาข้อมูล
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
น้อยที่สุด
[ผลรวมทั้งหมด]
       
ความพึงพอใจเว็บมหาวิทยาลัย
มากที่สุด - 80.8%
น้อยที่สุด - 6.8%
มาก - 5.6%
พอใช้ - 4.4%
น้อย - 2.4%
  จำนวนคนโหวต: 250
 
 
ความสะดวกในการค้นหาข้อมูล
มากที่สุด - 81.2%
พอใช้ - 6.1%
มาก - 5.7%
น้อยที่สุด - 5.3%
น้อย - 1.6%
  จำนวนคนโหวต: 245
 


admin