สรุปภาพรวมของการสำรวจความพึงพอใจ
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง www.lpru.ac.th


       

ความพึงพอใจเว็บมหาวิทยาลัย
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
น้อยที่สุด
[ผลรวมทั้งหมด]
 

ความสะดวกในการค้นหาข้อมูล
มากที่สุด
มาก
พอใช้
น้อย
น้อยที่สุด
[ผลรวมทั้งหมด]
       
ความพึงพอใจเว็บมหาวิทยาลัย
มากที่สุด - 79.0%
น้อยที่สุด - 8.0%
มาก - 5.0%
พอใช้ - 5.0%
น้อย - 3.0%
  จำนวนคนโหวต: 200
 
 
ความสะดวกในการค้นหาข้อมูล
มากที่สุด - 79.0%
พอใช้ - 7.2%
น้อยที่สุด - 6.2%
มาก - 5.6%
น้อย - 2.1%
  จำนวนคนโหวต: 195
 


admin