สกอ.บอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (วารสารออนไลน์)ประจำปีงบประมาณ 2560


     

   ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ดำเนินโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) ซึ่งเป็นการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่าห้องสมุดมหาวิทยาลัย/สถาบันในสังกัด กำกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งมีแหล่งการเรียนรู้ที่จำเป็นต่อการศึกษาและวิจัยอย่างเหมาะสมและเพียงพอ ตลอดจนมุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศเพื่อรองรับการให้บริการและเข้าถึงแหล่งทรัพยากรการเรียนรู็บนเครือข่ายสารสนเทศทั่วโลกได้

   สำหรับปีงบประมาณ 2560 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ดำเนินการบอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (วารสารออนไลน์) ซึ่งมีฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ในสาขาต่างๆ รวมถึงฐานข้อมูลเพื่อการอ้างอิง (Citaition Database) เพื่อให้บริการกับนิสิต นักศึกษา คณาจารย์และนักวิจัยในหน่วยงาน จำนวนทั้งสิ้น 13 ฐานข้อมูล เป็นระยะเวลา 12 เดือน


 รายละเอียดเพิ่มเติม
   คลิกเพื่อ่านรายละเอียด