สกอ.แจ้งเปิดบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น(Reference Database)จำนวน 13 ฐานข้อมูล ประจำปีงบประมาณ 2559

    ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ ดำเนินการโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทย (ThaiLIS) ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายห้องสมุดของมหาวิทยาลัย/สถาบันในสังกัด/กำกับของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเข้าด้วยกัน เพื่อให้สามารถใช้งานทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกิจกรรมหนึ่งคือการดำเนินการบอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น เพื่อให้บริการสืบค้นกับนิสิต นักศ฿กษษ คณาจารย์ และนักวิจัยของมหาวิทยาลัย/สถาบัน ซึ่งหน่วยงานของท่านได้ร่วมเป็นสามาชิกเครือข่ายด้วย นั้น

      สำหรับการดำเนินงานในปีงบประมาณ 258 สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ดำเนินการบอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น จำนวนทั้งสิ้น 5 บานข้อมูล เพื่อให้บริการนิสิต นักศึกษา คณาจารย์และนักวิจัยของหน่วยงาน    รายละเอียดเพิ่มเติม
    คลิกที่นี่