สกอ.นำส่งรายงานสถิติการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (ออนไลน์ต่างประเทศ) รอบ 6 เดือน


     

   ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาเครื่อข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทย ( ThaiLIS) ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายห้องสมุดของมหาวิทยาลัย/สถาบัน ในสังกัด/กำกับของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเข้าด้วยกันเพื่อให้สามารถใช้ทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปีงบประมาณ 2559 สำนักงาน ฯ ได้ดำเนินการบอกรับสมาชิกฐานข้อมูลอิเลิกทรอกนิกส์ เพื่อการสืบค้น ซึ่งมีฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรกนิกส์ในสาขาต่างๆร่วมถึงฐานข้อมูลเพื่อ้างอิง เพื่อให้บริการกับนิสิต นักศึกษา คณาจารย์และนักวิจัยในหน่วยงาน ให้สามารถใช้ประโยชน์ด้านการศึกษาและวิจัย จำนวนทั้งสิ้น 13 ฐานข้อมูล

 รายละเอียดเพิ่มเติม
   คลิกเพื่อ่านรายละเอียด