แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานระบบสืบค้น EBSCO Discovery Service (EDS)
   
  ด้วยบริษัท EBSCO Publishing จะทำการเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 78 แห่งภายใต้กำกับ/สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าทดลองใช้งานระบบสืบค้น EBSCO Discoverry Service (EDS) ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการและการสืบค้นฐานข้อมูลจำนวน 13 ฐานข้อมูล ที่สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้ดำเนินการบอกรับเพื่อบริการกับมหาวิทยาลัย/สถบันทั้ง 78 แห่ง

ท่านสามารถเข้าทดลองใช้งานระบบสืบค้น EBSCO Discoverry Service (EDS) ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555
URL
  http://search.ebscohost.com และเลือก Ebsco Dicovery Srevice
  http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=eds