แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล MarketLine
   

      ด้วยบริษัท Informa Healthcare จะทำการเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 78 แห่งภายใต้กำกับ/สังกดัของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล MarketLine onlineซึ่งจะเป็นประโยชน์กับอาจารย์ นักศึกษาและนักวิจัยในหน่อยงานต่างๆของมหาวิทยาลัย/สถาบัน นั้น

      ในการนี้ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ได้แจ้งให้ทราบว่าสามารถเข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล MarketLine online ได้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2556 รวมระยะเวลา 2 เดือน โดยมีรายละเอียดของฐานข้อมูล ดังนนี้

    ฐานข้อมูล MarketLine online
    URL : http://www.marketline.com

รายละเอียดเพิ่มเติม
คลิกที่นี่