สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา แจ้งประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลวิจัยทางการศึกษา ThaiEdresearch


     

    ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้จัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษา "ThaiEdresearch" เพื่อรวบรวมและเผยแพร่ผลงานวิจัยทางการศึกษาที่มีคุณภาพ ให้องค์กร/หน่วยงาน นักวิจัย นักศึกษา และบุคคลทั่วไป รวมถึงการสมัครเป็นสมาชิกเพื่อส่งผลงานวิจัยทางการศึกษาขึ้นเผยแร่บนเว็บไซต์ www.thaiedresearch.org

    ในการนี้ ทางสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ใช้ฐานข้อมูล ThaiEdresearch และศูนย์สารสนเทศและองค์ความรู็เพื่อเข้าถึงงานฐานข้อมูลผลงานวิจัยทางการศึกษาจากต่างประเทศ

โดยมีรายละเอียดดังนี้

ฐานข้อมูลวิจัยทางการศึกษา ThaiEdresearch

       URL ::(www.thaiedresearch.org)
      หากมีข้อสงสัย ติดต่อ สำนักงานวิจัยและพัฒนาการศึกษา
      Tel :02 668 7123 ต่อ 1315 1317
      โทรสาร :: 02 243 2770