แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล 5 ฐานของ CNKI     

    ด้วยบริษัท Tongfang Knowledge Network Technology Co.,Ltd.(Beijing)โดย China National Knowledge Infrastructure ห้องสมุดออนไลน์และบริษัทที่พัฒนาฐานข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน จะเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 78 แห่งภายใต้กำกับ/สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล 5 ฐานของ CNKI ประกอบด้วย

    ในการนี้ ทางสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา แจ้งให้สามารถเข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล 5 ฐานข้อมูลของ CNKI ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 31 พฤาภาคม 2561 รวมระยะเวลา 3 เดือน

โดยมีรายละเอียดดังนี้

1). ฐานข้อมูล Academic Fucus

      URL ::(Academic Fucus)
      รายละเอียด : เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวารสารที่จัดพิมพ์ด้วยภาษาอังกฤษเป็นต้นฉบับในประเทศจีน

2). ฐานข้อมูล China Academic Journals Fill-text Database

      URL ::(China Academic Journals Fill-text Database)
      รายละเอียด : รวบรวมวารสารวิชาการดีเด่นของประเทศจีน มีวารสาร 1 หมื่นกว่าชื่อเรื่อง/61 ล้านบทความ

3). ฐานข้อมูล China Masters'Theses Fill-text Database

      URL ::(China Masters'Theses Fill-text Database)
      รายละเอียด : เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโทของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศจีน มากกว่า 740 แห่ง

4). ฐานข้อมูล China Doctoral Dissertations Fill-text Database

      URL ::(China Doctoral Dissertations Fill-text Database)
      รายละเอียด : เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอกของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศจีน มากกว่า 450 แห่ง ประกอบไปด้วยข้อมูล 3 แสน บทความ

5). ฐานข้อมูล China Reference Works Online

      URL ::(China Reference Works Online)
      รายละเอียด : เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมหนังสือคู่มือเกือบ 9000 เล่มจากสำนักพิมพ 300 กว่าแห่ง ประกอบด้วย พจนานุกรมภาษา คูมืออุตสาหกรรม สารานุกรม ข้อมูลทางการแพทย์

เอกสารคู่มือสำหรับการใช้งาน

URL ::(http://cstm.cnki.net/stml)