แจ้งเปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูลวารสาร Cambridge Joumal Online

       ด้วยสำนักพิมพ์ Cambridge University Press ร่วมกับร้าน Upinform  จะทำการเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 78 แห่งภายใต้กำกับ/สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทดลองใช้ฐานข้อมูลวารสาร Cambridge Joumal Online ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับอาจารย์ นักศึกษาและนักวิจัยในหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัย

      ในการนี้ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา แจ้งเข้าทดลองใช้ฐานข้อมูลวารสาร Cambridge Joumal Online  ได้ตั่งแต่วันที่ 1 มีนาคม์ 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 รวมระยะเวลา 3 เดือน

 

       Academic OneFile
                          URL ::  http://journals.cambridge.org