สกอ.แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ World Scientific eBooks


      ด้วยบริษัท Swets จะทำการเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 78 แห่งภายใต้กำกับ/สังกัดของสำนักงานคณธกรรมการการอุดมศึกษา เข้าทดสองใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ World Scientific eBooks ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับอาจารย์ นักศึกษาและนักวิจัยในหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัย/สภาบัน นั้น

     ในการนี้ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา จึงแจ้งให้ทราบสามารถเข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ดังกล่าว ได้ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2556 รวมระยะเวลา 2 เดือน โดยมีรายละเอียดของฐานข้อมูลดังนี้

         - ชื่อฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิส์ World Scientific eBooks
         รายละเอียด :ฐานข้อมูลหังสืออิเล็กทรอนิกส์ ( e-book) ที่ครอบคลุมเนื้อหามรสาขาต่างๆ เช่น เคมี คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์ การเงินและการจัดการ
                         วิศวกรรมศาสตร์ สิ่งแวดล้อม วัสดุศาสตร์ คณิตศาสตร์ ประกอบด้วยหนังสือมากกว่า 6000 ชื่อเรื่องและแสดงในรูปแบบ PDF File

                  URL: http://www.worldscientific.com
      เอกสารเพิ่มเติม: คลิกที่นี้


      ในการนี้ หากมีขอสงสัยประการใดกรุณาติดต่อ WaiKeong Heng,Business Development Manager - S.E. Asia & Hong Kong
      E-mal:wkheng@sg.swets.com