สกอ.แจ้งการสนับสนุนให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น(Reference Database)จำนวน 5 ฐานข้อมูล ประจำปีงบประมาณ 2558 ครั้งที่ 1
   

      ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ ดำเนินการโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทย (ThaiLIS) ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายห้องสมุดของมหาวิทยาลัย/สถาบันในสังกัด/กำกับของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเข้าด้วยกัน เพื่อให้สามารถใช้งานทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกิจกรรมหนึ่งคือการดำเนินการบอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น เพื่อให้บริการสืบค้นกับนิสิต นักศ฿กษษ คณาจารย์ และนักวิจัยของมหาวิทยาลัย/สถาบัน ซึ่งหน่วยงานของท่านได้ร่วมเป็นสามาชิกเครือข่ายด้วย นั้น

      สำหรับการดำเนินงานในปีงบประมาณ 258 สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ดำเนินการบอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น จำนวนทั้งสิ้น 5 บานข้อมูล เพื่อให้บริการนิสิต นักศึกษา คณาจารย์และนักวิจัยของหน่วยงาน

ชื่อฐานข้อมูล
ช่วงเวลาให้บริการ
1) ABI/INFORM Complete
1 พ.ย. 57 - 31 ต.ค. 58
2) ACM Digital Library
1 พ.ย. 57 - 31 ต.ค. 58
3) ProQuest Dissertations & Theses Global
1 พ.ย. 57 - 31 ต.ค. 58
4) SpringerLink - Journal
1 พ.ย. 57 - 31 ต.ค. 58
5) Web of Science
1 พ.ย. 57 - 31 ต.ค. 58

   พร้อมกันนี้ สำนักงานฯ ขอแจ้งให้ทราบข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้
    สามารถตรวจสอบสถิติได้ที่ http://www.uni.net.th/UniNet/Report/statistic_using_rfdb.php
    รายละเอียดเพิ่มเติม
    คลิกที่นี่