สกอ.แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งาน ฐานข้อมูล ProQuest Education Journals
   

      ด้วยบริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เชอร์วิส จำกัด จะทำการเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบัน จำนวน 78 แห่ง ภายใต้กำกับ/สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล ProQuest Education Journals ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับอาจารย์ นักศึกษษและนักวิจัยในหน่วยงานต่างของมหาวิทยาลัย/สถาบันนั้น

   ในการนี้ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสานสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ได้แจ้งให้ทราบว่าท่านสามารถเข้าทดลองใช้งาน ProQuest Education Journals ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2556 โดยมีรายละเอียดของฐานข้อมูลดังนี้

     ProQuest Education Journals
      รายละเอียด
     :  ประกอบไปด้วยวารสารอิเล็กทรอนิกส์(e-Journal)ด้านการศึกษาจำนวนไม่น้อยกว่า 1000 ชื่อเรื่องเปละเป็นวารสารที่ให้เอกสาร
                              ฉบับเต็มไม่น้อยกว่า 600 กว่าเรื่อง
      URL              : http://search.proquest.com/education

     หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อคุณ ธนลวรรณ คำนาดี ฝ่ายประสานงานฐานข้อมูล
     โทรศัพท์ 02-769-3888 โทรสาร 02-379-5182