ขอความร่วมมือการใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล EBSCO Discovery Servic (EDS)Plus Fulltext เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ     

    ตามที่ในปี 2561 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้บอกรับ EBSCO Discovery Servic (EDS)Plus Fulltext ให้กับ มาหาวิทยาลัย/สถาบันในสงกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จำนวน 78 แห่ง จากบริษัท EBSCO เพื่อเข้าถึงข้อมูลวารสารของ EDS และเป็นเครื่องมือเชื่อมโรงข้อมูลบรรณานุกรมของวารสารออนไลน์ทั่วโลก

รายละเอียดเพิ่มเติม

      URL ::(เอกสารเพิ่มเติม)