สกอ.แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานหนังสืออิเล็กทรกนิกส์ World eBook Library (WEL)


     

    ด้วยบริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด จะทำการเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 78 แห่งภายใต้กำกับ/สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าทดลองใช้ฐานข้อมูล ใช้งานหนังสืออิเล็กทรกนิกส์ World eBook Library (WEL) ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับอาจารย์ นักศึกษาและนักวิจัยในหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัย/สถาบัน

    ในการนี้ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา แจ้งให้ทราบสามารถเข้าทดลองใช้งาน หนังสืออิเล็กทรกนิกส์ World eBook Library (WEL)

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 - วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 รวามระยะเวลา 4 เดือนโดยมีรายละเอียดดังนี้

หนังสืออิเล็กทรกนิกส์ World eBook Library (WEL)

      รายละเอียด :: จะมีหนังสือประมาณ 3 ล้านชื่อเรื่อง ครอบคลุมสหสาขาวิชา เช่น เกษตรศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศษสตร์ แพทย์ศาสตร์

       URL ::(ตามเอกสารแนบ)
      หากมีข้อสงสัย ติดต่อ คุณวรางคณษ นันธิโย
      Tel :02 769 3888
      E-mail :: helpdesk@book.co.th