สกอ.แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Sage Knowledge


     ด้วยบริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด จะทำการเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 78 แห่งภายใต้กำกับ/สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล Sage Knowledge ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับอาจารย์ นักศึกษาและนักวิจัยในหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัย/สถาบัน นั้น

     ในการนี้ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา แจ้งให้ทราบว่าสามารถเข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ดังกล่าว ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 รวมระยะเวลาประมาณ 6 เดือน

URL
        
         http://knowledge.sagepub.com
         รายละเอียดเอกสารเพิ่มเติม
         คลิกที่นี่