แจ้งเปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูล JSTOR
   

      ด้วยองค์กร EIEL-Thailand จะทำการเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 78 แห่งภายใต้กำกับ/สังกดัของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล JSTOR ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับอาจารย์ นักศึกษาและนักวิจัยในหน่อยงานต่างๆของมหาวิทยาลัย/สถาบัน นั้น

      ในการนี้ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ได้แจ้งให้ทราบว่าสามารถเข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล JSTOR ได้ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2557 รวมระยะเวลา 2 เดือน โดยมีรายละเอียดของฐานข้อมูล ดังนนี้

   ฐานข้อมูล JSTOR
   รายละเอียด : เป็นฐานข้อมูลวารสารครอบคุลมสหสาขาวิชา ได้แก่ ด้านเศรษฐศาสตร์ ประศาสตร์ รัฐศาสตร์ ภาษา ศิลปะ ดนตรี คณิตศาสตร์และสถิติ การศึกษา ชีววิทยา พฤกษศาสตร์ สุขภาพและวิทยาศาสตร์ทั่วไป
    ซึ่งเปิดให่เข้าทดลองใช้งานข้อมูลในส่วนของ
    1. JSTOR archhive collections ทั้งหมดกว่า 2000 ชื่อ
    2. ข้อมูลปฐมภูมิกว่า 2,000,000 ราการ
    3. วารสารฉบับปัจจุบัน (Current issues)กว่า230 ชื่อ
    4. Book at JSTOR ฉบับเต็ม จำนวน 100 ชื่อและสืบค้นได้จากทั้งหมดกว่า 25,000 รายชื่อ
    URL : http://www.jstor.org

รายละเอียดเพิ่มเติม
คลิกที่นี่