แจ้งเปิดบริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น จำนวน 2 ฐาน

       ด้วยสำนักพิมพ์ Cengage Learning ร่วมกับบริษัท คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย)จำกัด จะทำการเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 78 แห่งภายใต้กำกับ/สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเข้าใช้งานฐานข้อมูล Academic OneFile และ National Geographic virtual Library ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับอาจารย์ นักศึกษาและนักวิจัยในหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัย

      ในการนี้ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา แจ้งเข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล Academic OneFile และ National Geographic virtual Library  ได้ตั่งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 รวมระยะเวลา 5 เดือน

       Academic OneFile
                          URL ::  http://infotrac.galegroup.com/itweb/?db=AONE

       National Geographic virtual Library
                          URL ::  http://infotrac.galegroup.com/itweb/?db=NGMA