สกอ.แจ้งเปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูล Gale Academic OneFile


     

    ด้วยบริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด จะทำการเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 78 แห่งภายใต้กำกับ/สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าทดลองใช้ฐานข้อมูล Gale Academic OneFile ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับอาจารย์ นักศึกษาและนักวิจัยในหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัย/สถาบัน

    ในการนี้ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา แจ้งให้ทราบสามารถเข้าทดลองใช้งาน ฐานข้อมูล Gale Academic OneFile

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 - วันที่ 31 กันยายน 2560 รวามระยะเวลา 5 เดือนโดยมีรายละเอียดดังนี้

ฐานข้อมูล Gale Academic OneFile

      รายละเอียด :: ซึ่งประกอบไปปด้วยวารสารทั้งหมดมากกว่า 17,000 รายชื่อ และเป็นวารสารที่ให้ฉบับเต็มมากกว่า 8,000 รายชื่อ ด้สนสังคมศาสตร์ เทคโนโลยี แพทย์ศาสตร์ วิศวกรรม ศิลปะและสาขาอื่นๆ

       URL :: Gale Academic OneFile
      หากมีข้อสงสัย ติดต่อ คุณวรางคณษ นันธิโย
      Tel :02 769 3888
      E-mail :: helpdesk@book.co.th