สกอ.แจ้งเปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูล Communication & Mass Media Complete
   

      ด้วย EBSCO Information Services จะทำการเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 78 แห่งภายใต้กำกับ/สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกศึกษา เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล Communication & Mass Media Complete ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับอาจารย์ นักศึกษาและนักวิจัยในหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัย/สถาบัน ในการนี้ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา แจ้งให้ทราบสามารถเข้าทดลองใช้ฐานข้อมูลดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2558 รวมระยะเวลา 12 เดือน โดยมีรายละเอียดของฐานข้อมูลดังนนี้

   * ฐานข้อมูล Communication & Mass Media Complete
      รายละเอียด  : เป็นฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ การสื่อสารมวลชนและภาษาศาสตร์

      Communication & Mass Media Complete
         http://search.ebscohost.com/
         รายชื่อวารสาร http://www.ebscohost.com/titeLists/ufn-coverage.htm

    รายละเอียดเพิ่มเติม
    คลิกที่นี่