แจ้งเปิดใช้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล JoVE(Journal of Visualized Experiments)
   

     ด้วย JoVE Journal of Visualized Experiments จะทำการเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 78 แห่งภายใต้กำกับ/สังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล JoVE (Journal of Visualized Experiments) ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับอาจารย์ นักศึกษาและวิจัยในหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัย
           ในการนี้ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่าหน่วยงานท่านสามารถเข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูลออนไลน์ดังกล่าว
ได้ตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2556 รวมระยะเวลา 1 เดือน โดยมีรายละเอียดของฐานข้อมูล ดังนี้

       ฐานข้อมูล JoVE Journal of Visualized Experiments
       รายละเดียด : วารสารวิชาการที่เป็น Peer-reviewed Journals ซึ่งนำเสนอผลงานการวิจัยหรือทดลองในห้องปฏิบัติการ ในสาขาวิชาต่างๆ ได้แก่
                       biiological,medical,chemical และ physical ในรูปแบบวิดีโอ
               URL : http://www.jove.com

อนึ่ง หากมีข้อสงสัยประการใดกรุณาติดต่อ Frak Buckley,Account Manager,Journal of Viisualized Expreiments
E-mail: frank.buckley@jove.com