แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานฐานข้อมูล 2 ฐานข้อมูล     

    ด้วยบริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัดและบริษัท EBSCO จะเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 78 แห่งภายใต้กำกับ/สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล 2 ฐานข้อมูล

    ในการนี้ ทางสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา แจ้งให้สามารถเข้าทดลองใช้งานฐานข้อมูล 2 ฐานข้อมูลของ บริษัท EBSCO ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 31 กันยายน 2561 รวมระยะเวลา 6 เดือน

โดยมีรายละเอียดดังนี้

1). ฐานข้อมูล Gale Academic OneFile

      URL ::(Gale Academic OneFile)
      รายละเอียด : ฐานข้อมูลประกอบด้วยวารสารทั้งหมดมากกว่า 17,000 รายชื่อ และเป็นวารสารที่ให้ฉบับเต็มมากกว่า 8,00 รายชื่อ ด้านสัมคมศาสตร์ เทคโนโลยี แพทย์ศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์

2). ฐานข้อมูล Academic Search Ultimate (โดยบริษัท EBSCO)

      URL ::(Academic Search Ultimate)
      รายละเอียด : เป็นฐานข้อมูลใหม่ล่าสุดที่อัพเกรดจากฐานข้อมูล Academic Search Complete เป็นฐานข้อมูลสหสาขาวิชาชั้นนำระดับโลก รวามวารสารทางวิชการ นิตรสาร แมกกาซีน สิ่งพิมพ์ที่ออกเป็นวาระและวิดีโอ เพื่อให้ตรงกับความต้องการของนักวิชาการในทุกสาขาวิชา