สรุปสถิติการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น(Reference Database ประจำปีงบประมาณ 55
   
    ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทย (ThaiLIS) ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงเครือข่าย ห้องสมุดของมหาวิทยาลัย/สถาบัน ในสังกัด/กำกับของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเข้าด้วยกัน เพื่อให้สามารถใช้งานทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกิจกรรมหนึ่งคือการดำเนิการบอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น เพื่อให้บริการการสืบค้นของนิสิต นักศึกษา คณาจารย์และนักวิจัย
   สำหรับการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2555 สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ได้ดำเนินการบอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นจำนวน 11 ฐานข้อมูล เพื่อบริการกับนิสิต นักศึกษา คณาจารย์และนักวิจัยของหน่วยงาน ซึ่งสามารถเข้าผ่านทาง

URL
 http://www.uni.net.th/UniNet2011/Report/statistic_using_rfdb.php