แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยของสำนักพิมส์ Mc Graw-Hill
   

      ด้วยบริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัดจะทำการเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 78 แห่งภายใต้กำกับ/สังกดัของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าทดลองใช้งานงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยของสำนักพิมส์ Mc Graw-Hill ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับอาจารย์ นักศึกษาและนักวิจัยในหน่อยงานต่างๆของมหาวิทยาลัย/สถาบัน นั้น

      ในการนี้ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ได้แจ้งให้ทราบว่าสามารถเข้าทดลองใช้งานงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยของสำนักพิมส์ Mc Graw-Hill ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2557 รวมระยะเวลา 2.5 เดือน โดยมีรายละเอียดของฐานข้อมูล ดังนนี้

    หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยของสำนักพิมส์ Mc Graw-Hill
    URL : http://portal.igpublish.com/iglibrary/

รายละเอียดเพิ่มเติม
คลิกที่นี่