สกอ.แจ้งเปิดให้ทดลองใช้งานระบบสืบค้น EBSCO Discovery Service (EDS)57


     ด้วยบริษัท EBSCO Publishing จะทำการเปิดให้มหาวิทยาลัย/สถาบันจำนวน 78 แห่งภายใต้กำกับ/สักกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เข้าทดลองใช้งานสืบค้น EBSCO Discovery Service (EDS) ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการและสืบค้นฐานข้อมูลจำนวน 13 ฐานข้อมูล ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดำเนินการบอกรับเพื่อให้บริการกับมหาวิทยาลัย/สถาบันทั้ง 78 แห่ง อาทิเช่น ScienceDirect ฐานข้อมูล Proquest Dissetaion ฐานข้อมูล ISI Web of Science ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับนิสิต นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัยและบุคลากรของมหาวิทยาลัย/สถาบันเป็นอย่างมาก

     ด้ายท่านสามารถเข้าทดลองใช้งานระบบสืบค้น EBSCO Discovery Service (EDS) ของบริษัท EBSCO Publishing ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557
   โดยท่านสามารเข้าใช้ระบบสืบค้น EBSCO Discovery Service (EDS) ผ่านทาง URL

                 1.URL: http://search.ebscohost.com และเลือก EBSCO Discovery Service
                 2.URL:  ตรงเพื่อการใช้งานเข้าใช้งาน EDS : http://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,uid&profile=eds
      เอกสารเพิ่มเติม: คลิกที่นี้


      ในการนี้ หากมีขอสงสัยประการใดกรุณาติดต่อ คุณวงศ์ทิพา ธัญยนพพร โทร 02-421 4389 Mb: 081-258 3333 หรือ
      E-mal:vongthipar@ebscohost.com