บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น (Reference Database)ประจำปีงบประมาณ 2555
    
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดมหาวิทยาลัยไทย (ThaiLIS) ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงเครือข่าย ห้องสมุดของมหาวิทยาลัย/สถาบัน ในสังกัด/กำกับของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเข้าด้วยกัน เพื่อให้สามารถใช้งานทรัพยากรทางการศึกษาร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกิจกรรมหนึ่งคือการดำเนิการบอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น เพื่อให้บริการการสืบค้นของนิสิต นักศึกษา คณาจารย์และนักวิจัย
   สำหรับการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2555 สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ได้ดำเนินการบอกรับฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้นจำนวน 11 ฐานข้อมูล เพื่อบริการกับนิสิต นักศึกษา คณาจารย์และนักวิจัยของหน่วยงาน ซึ่งสามารถเข้าผ่านทาง URL
   ทั้งนี้ ฐานข้อมูล ScienceDirect อยู่ในระหว่างการเจรจาต่อรองราคา ท่านสามารถตรวจสอบสถิติการใช้งานญานข้อมูลได้ที่ http://www.thailis.uni.net.th/RDreport.php
 
  ช่วงเวลาให้บริการ
  1พ.ย. 54 - 31 ต.ค 55


  รายละเอียดชื่อฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
  http://www.thailis.uni.net.th/reference.php