คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

นายกสภามหาวิทยาลัย

ดร.สุชาติ เมืองแก้ว
ดร.สุชาติ เมืองแก้ว

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.กิตติชัย  วัฒนานิกร
ศ.เกียรติคุณ ดร.กิตติชัย วัฒนานิกร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

นายประเสริฐ รัตนไพศาลศรี
นายประเสริฐ รัตนไพศาลศรี
ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู
รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รศ.ดร.ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์
รศ.ดร.ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง
นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช
นายชนรรค์  พุทธมิลินประทีป
นายชนรรค์ พุทธมิลินประทีป
นายประเสริฐ ตันสกุล
นายประเสริฐ ตันสกุล
รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ วิวัฒน์วงศ์วนา
ศ.ดร.ไพบูลย์ วิวัฒน์วงศ์วนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช  วงศ์หล้า
ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า
รองศาสตราจารย์ ดร.สนม ครุฑเมือง
รศ.ดร.สนม ครุฑเมือง
ดร.สมเกียรติ อัญชนา
ดร.สมเกียรติ อัญชนา
รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง
รศ.สุรชัย ขวัญเมือง
ศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ สวนใต้
ศ.ดร.สุเทพ สวนใต้
นายแสงชัย  เอกพัฒนพาณิชย์
นายแสงชัย เอกพัฒนพาณิชย์

กรรมการสภาจากผู้บริหาร

ผศ.ปริตต์ สายสี
ผศ.ปริตต์ สายสี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร  คำใจหนัก
ผศ.ดร.พงศธร คำใจหนัก
รศ.วิไลลักษณ์ พรมเสน
รศ.วิไลลักษณ์ พรมเสน
อาจารย์เสาวรีย์ บุญสา
อ.เสาวรีย์ บุญสา

กรรมการจากผู้แทนคณาจารย์

รศ.ไพทูรย์ อินต๊ะขัน
รศ.ไพทูรย์ อินต๊ะขัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี จันทร์ตา
ผศ.สุวรรณี จันทร์ตา
อ.เทวฤทธิ์ วิญญา
อ.เทวฤทธิ์ วิญญา
ผศ.อำนาจ สงวนกลาง
ผศ.อำนาจ สงวนกลาง

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง
ผศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

นายปรีชา ไชยโย
นายปรีชา ไชยโย
นางสาวกมลวรรณ  ทาวัน
อ.กมลวรรณ ทาวัน
ว่าที่ร้อยตรี ณัฐพัชร วันตัน
ว่าที่ร้อยตรี ณัฐพัชร วันตัน
นางสาวสุปราณี  สีตาบุตร
นางสาวสุปราณี สีตาบุตร