คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

อธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์
รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์
-------------------------------------

kittisak_sa@lpru.ac.th

095–1451656
-------------------------------------

คณะกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
-------------------------------------

pariyes@yahoo.com

089–6887722 ,096–6947374
รองศาสตราจารย์.สมชัย โกศล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
-------------------------------------

amnart.pong@gmail.com

093–1307788, 086–9140307
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร คำใจหนัก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร คำใจหนัก
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ
-------------------------------------

khamjainuk@Hotmail.com

096–6945798
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.พิมผกา โพธิลังกา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมผกา โพธิลังกา
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการต่างประเทศ
-------------------------------------

ppthilangka@gmail.com

081–7647186
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริตต์ สายสี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริตต์ สายสี
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสภามหาวิทยาลัย
-------------------------------------

parit_saisee@hotmail.com

082–1889495

คณบดี

อาจารย์ ดร.ปรารถนา โกวิทยางกรู
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา โกวิทยางกูร
คณบดีคณะครุศาสตร์
-------------------------------------

Pratana.go@gmail.com

081–3870785
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิไลลักษณ์ พรมเสน
รองศาสตราจารย์ วิไลลักษณ์ พรมเสน
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
-------------------------------------

wilailuxp@gmail.com

084–9826300, 087–1780955
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ศรีสวการย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ศรีสวการย์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
-------------------------------------

shark06@gmail.com

095–1451671
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทินา ดำรงวัฒนกูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทินา ดำรงวัฒนกูล
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
-------------------------------------

nanthinap@live.com

089–6362356
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์
คณะบดีคณะวิทยาการจัดการ
-------------------------------------

Nutha_t@hotmail.com

086–6548259, 090–9212009
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ ฮั่นยะลา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ ฮั่นยะลา
คณะบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
-------------------------------------

Soluna_h@hotmmail.com

095–1451681

ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
-------------------------------------

pphophaeng@gmail.com

096–6947472
อาจารย์เสาวรีย์ บุญสา
อาจารย์เสาวรีย์ บุญสา
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
-------------------------------------

Saowaree.tonson@gmail.com

095–6829889
อาจารย์ ดร.ดวงใจ พุทธวงศ์
อาจารย์ ดร.ดวงใจ พุทธวงศ์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
-------------------------------------

duangjaipille@yahoo.com

086–1168855

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรัฐ อินต๊ะวงศา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรัฐ อินต๊ะวงศา
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านงานบริหารทั่วไป
-------------------------------------

Aekarath@gmail.com

096–6948399
อาจารย์อัจฉริยา  ครุธาโรจน์
อาจารย์อัจฉริยา ครุธาโรจน์
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์
-------------------------------------

Autchariya.k@gmail.com

095-1451719
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนา  มกรโรจน์ฤทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบายและกิจการพิเศษ
-------------------------------------

P.wutthirat@hotmail.com

096–6947576
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน์วิโรฒม์ เนติศักดิ์
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสารสนเทศวิชาการและพลังงาน
-------------------------------------

Wasi_netisk@hotmail.com , wasivirot@live.lpru.ac.th

088–2738568

กรรมการและเลขานุการ

นายปรีชา ไชยโย
-------------------------------------

Chaiyo.182@gmail.com

095 – 1451655

ผู้ช่วยเลขานุการ

นายจตุพร จันทรมา
ผู้อำนวยการกองกลาง