คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

อธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์
รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์
-------------------------------------

kittisak_sa@lpru.ac.th

095–1451656
-------------------------------------

คณะกรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง
รองศาสตราจารย์ ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
-------------------------------------

pariyes@yahoo.com

089–6887722 ,096–6947374
รองศาสตราจารย์.สมชัย โกศล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
-------------------------------------

amnart.pong@gmail.com

093–1307788, 086–9140307
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร คำใจหนัก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร คำใจหนัก
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ
-------------------------------------

khamjainuk@Hotmail.com

096–6945798
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.พิมผกา โพธิลังกา
รองศาสตราจารย์ ดร.พิมผกา โพธิลังกา
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการต่างประเทศ
-------------------------------------

ppthilangka@gmail.com

081–7647186
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริตต์ สายสี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริตต์ สายสี
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
-------------------------------------

parit_saisee@hotmail.com

082–1889495

คณบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยดา  เหล่มตระกูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยดา เหล่มตระกูล
คณบดีคณะครุศาสตร์
-------------------------------------

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิไลลักษณ์ พรมเสน
รองศาสตราจารย์ วิไลลักษณ์ พรมเสน
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
-------------------------------------

wilailuxp@gmail.com

084–9826300, 087–1780955
ผศ.ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หฤทัย ไทยสุชาติ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
-------------------------------------

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทินา ดำรงวัฒนกูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทินา ดำรงวัฒนกูล
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
-------------------------------------

nanthinap@live.com

089–6362356
อาจารย์ดร.นุสรา แสงอร่าม
อาจารย์ ดร.นุสรา แสงอร่าม
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
-------------------------------------

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวุฒิ ผากา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวุฒิ ผากา
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
-------------------------------------

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวุฒิ ผากา
อาจารย์ ดร.มุกดา สีตลานุชิต
รักษาราชการแทนคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
-------------------------------------


ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
-------------------------------------

pphophaeng@gmail.com

096–6947472
อาจารย์เสาวรีย์ บุญสา
อาจารย์เสาวรีย์ บุญสา
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
-------------------------------------

Saowaree.tonson@gmail.com

095–6829889
รองศาสตราจารย์.ธิติมา  คุณยศยิ่ง
รองศาสตราจารย์ธิติมา คุณยศยิ่ง
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
-------------------------------------

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรัฐ อินต๊ะวงศา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรัฐ อินต๊ะวงศา
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านงานบริหารทั่วไป
-------------------------------------

Aekarath@gmail.com

096–6948399
อาจารย์อัจฉริยา  ครุธาโรจน์
อาจารย์อัจฉริยา ครุธาโรจน์
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์
-------------------------------------

Autchariya.k@gmail.com

095-1451719
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนา  มกรโรจน์ฤทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบายและกิจการพิเศษ
-------------------------------------

P.wutthirat@hotmail.com

096–6947576
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสารสนเทศวิชาการและพลังงาน
-------------------------------------

Wasi_netisk@hotmail.com , wasivirot@live.lpru.ac.th

088–2738568
อาจารย์ดร.ดวงใจ พุทธวงศ์
อาจารย์ ดร.ดวงใจ พุทธวงศ์
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริการวิชาการ
-------------------------------------

อาจารย์ดร.สมศักดิ์ ก๋าทอง
อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ ก๋าทอง
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
-------------------------------------


กรรมการและเลขานุการ

นายปรีชา ไชยโย
-------------------------------------

Chaiyo.182@gmail.com

095 – 1451655

ผู้ช่วยเลขานุการ

นายจตุพร จันทรมา
นาวสาวสุปราณี สีตาบุตร
ว่าที่ร้อยตรี ณัฐพัชร วันตัน
นางสาวธัญญาลักษณ์ ทะลือ