คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

อธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์
รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์

คณะกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
รองศาสตราจารย์.สมชัย โกศล
รองศาสตราจารย์สมชัย โกศล
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร คำใจหนัก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร คำใจหนัก
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.พิมผกา โพธิลังกา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมผกา โพธิลังกา
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการต่างประเทศ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริตต์ สายสี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปริตต์ สายสี
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสภามหาวิทยาลัย

คณบดี

อาจารย์ ดร.ปรารถนา โกวิทยางกรู
ู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา โกวิทยางกูร
คณบดีคณะครุศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิไลลักษณ์ พรมเสน
รองศาสตราจารย์ วิไลลักษณ์ พรมเสน
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ศรีสวการย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ศรีสวการย์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทินา ดำรงวัฒนกูล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นันทินา ดำรงวัฒนกูล
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์
คณะบดีคณะวิทยาการจัดการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ ฮั่นยะลา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จักรกฤษณ์ ฮั่นยะลา
คณะบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์เสาวรีย์ บุญสา
อาจารย์เสาวรีย์ บุญสา
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
อาจารย์ ดร.ดวงใจ พุทธวงศ์
อาจารย์ ดร.ดวงใจ พุทธวงศ์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์ อำนวจกิติกร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านประกันคุณภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรัฐ อินต๊ะวงศา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรัฐ อินต๊ะวงศา
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านงานบริหารทั่วไป
อาจารย์อัจฉริยา  ครุธาโรจน์
อาจารย์อัจฉริยา ครุธาโรจน์
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัฒนา  มกรโรจน์ฤทธิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบายและกิจการพิเศษ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุขเกษม  ลางคุลเสน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขเกษม ลางคุลเสน
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสิทธิประโยชน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน์วิโรฒม์ เนติศักดิ์
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสารสนเทศวิชาการและพลังงาน

กรรมการและเลขานุการ

นายปรีชา ไชยโย

ผู้ช่วยเลขานุการ

นายจตุพร จันทรมา
ผู้อำนวยการกองกลาง
นางกิ่งดาว ปัดเปา
หัวหน้างานสำนักงานสภามหาวิทยาลัย