คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

นายกสภามหาวิทยาลัย

ดร.สุชาติ เมืองแก้ว
ดร.สุชาติ เมืองแก้ว

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.กิตติชัย  วัฒนานิกร
ศ.เกียรติคุณ ดร.กิตติชัย วัฒนานิกร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

นายประเสริฐ รัตนไพศาลศรี
นายประเสริฐ รัตนไพศาลศรี
ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู
รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง
อาจารย์เทวฤทธิ์ วิญญา
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายชนรรค์  พุทธมิลินประทีป
นายชนรรค์ พุทธมิลินประทีป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช  วงศ์หล้า
ผศ.ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า
รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง
นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช
รองศาสตราจารย์ ดร.สนม ครุฑเมือง
รศ.ดร.สนม ครุฑเมือง
ศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ สวนใต้
ศ.ดร.สุเทพ สวนใต้
นายแสงชัย  เอกพัฒนพาณิชย์
นายแสงชัย เอกพัฒนพาณิชย์
รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ วิวัฒน์วงศ์วนา
ศ.ดร.ไพบูลย์ วิวัฒน์วงศ์วนา
รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง
รศ.สุรชัย ขวัญเมือง
ดร.สมเกียรติ อัญชนา
ดร.สมเกียรติ อัญชนา
นายประเสริฐ ตันสกุล
นายประเสริฐ ตันสกุล

กรรมการสภาจากผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร  คำใจหนัก
ผศ.ดร.พงศธร คำใจหนัก
ผศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง
ผศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง

กรรมการจากผู้แทนคณาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี จันทร์ตา
ผศ.สุวรรณี จันทร์ตา
รองศาสตราจารย์ ดร.วิลาศ พุ่มพิมล
รศ.ดร.วิลาศ พุ่มพิมล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรัฐ  อินต๊ะวงศา
ผศ.เอกรัฐ อินต๊ะวงศา
อาจารย์เสาวนีย์  บุญสา
อาจารย์เสาวรีย์ บุญสา

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผศ.ปริตต์ สายสี
ผศ.ปริตต์ สายสี

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

นายปรีชา ไชยโย
นายปรีชา ไชยโย
ว่าที่ร้อยตรี ณัฐพัชร วันตัน
ว่าที่ร้อยตรี ณัฐพัชร วันตัน
นางกิ่งดาว ปัดเปา
นางกิ่งดาว ปัดเปา
นางสาวสุปราณี  สีตาบุตร
นางสาวสุปราณี สีตาบุตร
นางสาวกมลวรรณ  ทาวัน
อาจารย์กมลวรรณ ทาวัน
อาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ