คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

นายกสภามหาวิทยาลัย

ดร.สุชาติ เมืองแก้ว
ดร.สุชาติ เมืองแก้ว

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.กิตติชัย  วัฒนานิกร
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.กิตติชัย วัฒนานิกร

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

นายประเสริฐ รัตนไพศาลศรี
นายประเสริฐ รัตนไพศาลศรี
ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู
รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง
อาจารย์เทวฤทธิ์ วิญญา
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายชนรรค์  พุทธมิลินประทีป
นายชนรรค์ พุทธมิลินประทีป
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช  วงศ์หล้า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า
รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง
นายเฉลิมพล ประทีปะวณิช
รองศาสตราจารย์ ดร.สนม ครุฑเมือง
รองศาสตราจารย์ ดร.สนม ครุฑเมือง
ศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ สวนใต้
ศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ สวนใต้
นายแสงชัย  เอกพัฒนพาณิชย์
นายแสงชัย เอกพัฒนพาณิชย์
รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ วิวัฒน์วงศ์วนา
ศ.ดร.ไพบูลย์ วิวัฒน์วงศ์วนา
รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง
รองศาสตราจารย์สุรชัย ขวัญเมือง
ดร.สมเกียรติ อัญชนา
ดร.สมเกียรติ อัญชนา
นายประเสริฐ ตันสกุล
นายประเสริฐ ตันสกุล

กรรมการสภาจากผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์
รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพนันท์ สุขสมบูรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพนันท์ สุขสมบูรณ์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร  คำใจหนัก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศธร คำใจหนัก
อาจารย์ปริตต์  สายสี
อาจารย์ปริตต์ สายสี

กรรมการจากผู้แทนคณาจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี จันทร์ตา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณี จันทร์ตา
รองศาสตราจารย์ ดร.วิลาศ พุ่มพิมล
รองศาสตราจารย์ ดร.วิลาศ พุ่มพิมล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรัฐ  อินต๊ะวงศา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรัฐ อินต๊ะวงศา
อาจารย์เสาวนีย์  บุญสา
อาจารย์เสาวนีย์ บุญสา

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

นายปรีชา ไชยโย
นายปรีชา ไชยโย
ว่าที่ร้อยตรี ณัฐพัชร วันตัน
ว่าที่ร้อยตรี ณัฐพัชร วันตัน
นางกิ่งดาว ปัดเปา
นางกิ่งดาว ปัดเปา
นางสาวสุปราณี  สีตาบุตร
นางสาวสุปราณี สีตาบุตร
นางสาวกมลวรรณ  ทาวัน
นางสาวกมลวรรณ ทาวัน