คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ประธานคณะกรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู
นายประเสริฐ รัตนไพศาลศรี

คณะกรรมการ

นายมงคล สุกใส
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายนิทัศน์ เยาวสกุลมาศ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายมนัส อนันตกิจไพบูลย์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นางสุจิตรา จงชาณสิทโธ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายจักรพงษ์ กลิ่นวงษ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายมาลีราช ปาเต็ล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายราชิต ตั้งพระกิตติคุณ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายอนุรักษ์ นภาวรรณ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
นายสมบูรณ์ วงศ์เรือน
นายกสมาคมศิษย์เก่า
นายอัครวินท์ พิมล
นายกองค์การบริหารนักศึกษา ภาคปกติ
นายไพศาล จันติ
ประธานสภานักศึกษา ปกติ

กองเลขานุการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริตต์ สายสี
เลขานุการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิยดา เหล่มตระกูล
นางสาวธิดารัตน์ ไชยยาสืบ
ผู้ช่วยเลขานุการ